Yönetim Bilişim Sistemleri Ders İçeriği 2020

BİRİNCİ YARIYIL

İBY 101 İKTİSATA GİRİŞ (3 0 3)

Ekonomik kavramlar; tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı, mal, hizmet ve fayda, ekonomi biliminde yöntem, ekonominin dalları; Talep, bireysel talep ve grup talebi, piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler; Arz, firma arzı, endüstri arzı ve endüstri arz eğrisi, arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar. Piyasa kavramı talep çizelgesi, arz çizelgesi, piyasada denge fiyatının oluşumu. Talep ve arz esneklikleri; esneklik kavramı; talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, arzın fiyat esnekliği, arzın çapraz esnekliği. Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi; Üretim ekonomisi

İBY 103 GENEL İŞLETME I  (3 0 3)

İnsan ve ihtiyaçlar, İnsan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, İşletme kavramının tanımı,Temel kavramlar. İşletme bilim dalı ve diğer bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme çeşitleri ve işletmeler arası anlaşmalar bakımındani şletmelerin sınıflandırılması, Hukuki türleri, şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

İBY 105 GENEL MUHASEBE I (2 1 2,5)

İşletme ve muhasebe, bilanço ve mali işlemler, gelirler tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesap, muhasebede kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe dönemi başındaki işlemler, muhasebe süreci, mal alım-satım işlemlerinin “aralıklı envanter yönetimine göre kaydı, aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi” ne göre kaydı, geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “devamlı envanter yönetimi” ne göre kaydı, devamlı envanter yönetimi uygulaması, Katma Değer Vergisi uygulamaları, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama.

İBY 107 MATEMATİK (3 0 3)

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik. Tek değişkenli reel fonksiyonlar; limit ve süreklilik, türev ve diferansiyel; zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları; maksimum, minimum, ortalama değer teoremi. İntegrasyon; belirsiz integral kavramı, integrasyon yöntemleri, belirli integral, integral hesabın esas teoremi, integral hesabın ortalama değer teoremi. Belirli integrallerin uygulamaları; alan, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacim hesapları. Transandan fonksiyonlar. İntegrasyon teknikleri, L'Hospital kuralı, genelleştirilmiş integraller.

İBY 109 ANAYASA HUKUKU  (3 0 3)

Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret Şirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine Uygulanacak Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerin Kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları.

İBY 111 HUKUKA GİRİŞ (3 0 3) 

Toplum ve sosyal düzen, sosyal davranış, davranış kuralları, hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları, Pozitif hukukun kaynakları, yazılı kaynaklar, örf ve adet hukuku, içtihat hukuku, hukuk kurallarının yapılması ve uygulaması, kanunlaştırma, hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının nitelik bakımından uygulanması, yer ve zaman bakımından uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, özel hukuk dalları, kamu hukuku dalları, karma nitelikli hukuk dalları.

YDI 015  YABANCI DİL I  (2 0 2)

Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

TDI  011 TÜRK DİLİ  I  (2 0 2)

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları , yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik.

ATI  013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2)

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması.

İKİNCİ YARIYIL

İBY 102 MİKRO İKTİSAT (3 0 3)

Ekonomide temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, mal ve hizmetler, üretim, üretim faktörleri, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım, değer, mübadele, para ve fiyat), ekonominin ana sorunları, ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm) ve karma ekonomi, piyasa ve çeşitleri, piyasada karar birimleri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları, fiyat teorisi, talep ve arz, fiyat oluşumu, tüketim teorisi, fayda, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim fonksiyonu ve azalan verimler yasası, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında firma dengesi, tekel piyasaları, oligopol piyasaları, tekelci rekabet piyasaları.

İBY 104 FİNANSAL OKUR YAZARLIK (3 0 3)

İşletme yönetiminin gelişimi, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmenin kuruluş yerinin seçimi, İşletme büyüklüğü, kapasite türleri, İşletmenin yapısal analizi, İşletmenin işlevleri, İşletmecilik temel ilkeleri, Toplam kalite yönetimi.

İBY 106  GENEL MUHASEBE  II (2 1 2,5)

Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma.

İBY 108 İŞ MATEMATİĞİ (3 0 3)

Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları ve İskonto.

İBY 110 BİLGİSAYAR OFİS UYGULAMALARI II (2 1 2,5)

Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri; Program paketi için gerekli minimum donanım gereksinimi, Program paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapma, Dosya işlemleri, Temel Çizim Elemanları; Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.)işlevleri, Bu komutları kullanarak obje ve obje gruplarını oluşturma işlemleri, Düzeltme ve sorgulama işlemleri; Düzeltme ve sorgulama komutlarının (silme, taşıma, kopyalama, döndürme, ölçülendirme, ayna görüntüsü elde etme, bölme v.b.) işlevleri, Bu komutları kullanarak oluşturulan objeler üzerinde düzeltme ve düzenleme işlemleri görüntü ve kontrol işlemleri; temel görüntü komutlarının işlevleri ve işlemleri, bloklama işlemleri ve katmanları; bloklama işlemleri, bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturma, çizim sayfaları ve özellikleri, katmanlarla ilgili işlemler, ölçülendirme ve tarama işlemleri; Ölçülendirme ile ilgili tanım ve kavramlar.

YDI 016 YABANCI DİL II (2 0 2)

Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

TDI 012  TÜRK DİLİ  II (2 0 2)

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler.

ATI 014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II (2 0 2)

T.B.M.M’nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M’nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 İBY 201 MAKRO İKTİSAT (3 0 3)

Makro ekonomik akımın doğuşu ve makro modeller. Milli gelir hesaplanma yöntemleri. Milli geliri belirleyen faktörler. Denge milli gelirin belirlenmesi. Paranın özellikleri-Para çeşitleri- Emisyon rejimleri. Paranın ekonomideki rolü. Merkez bankası ve fonksiyonları. Enflasyon tanımı-çeşitleri-nedenleri-çözüm yolları. Deflasyon, stagflasyon, devalüasyon kavramları. İstihdam ve işsizlik kavramları. Konjonktürel dalgalanmalar. Büyüme ve kalkınma modelleri. Dış ticaret teorileri. Gelir dağılımı politikaları.

 İBY203 PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMA (2 1 2,5)

Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama; Kritik Noktaları Belirleme; Problemi Parçalara Bölme; Algoritmaları Akış Şemaları Haline Dönüştürme; Oluşturulan Akış Şemalarını Test Etme ve Hatalarını Bulma; Programlama Ortamının Kullanımı ve Kod Yazım Kuralları; Programlama Dili Ortamını Kullanabilme; Değişkenler; Kontrol Deyimleri ve Döngüler; Gerekli Değişkenleri Tanımlama; Programın Kod Yazımı; Programın Çalıştırılması ve Testi; Programlara Alternatif Çözümler Getirme.

İBY 205 İŞ İSTATİSTİĞİ  (2 1 2,5)

Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. İstatistiksel sonuç çıkarma, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizleri. Veri sistemine giriş, veri analizi sonuçlarının toplanması, özetlenmesi ve sunumu ile ilgili temel işlemler. Genel eğilim ölçekleri ve varyasyonları. Temel olasılık teorisi, tahmin problemleri ve hipotez testleri.

İBY 207 FİNANSAL ANALİZ (3 0 3)

Bilanço, Gelir tablosu, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Finansal Analiz Teknikleri; İşletmelerin Borç Ödeme Gücünün Analizi; Çalışma Sermayesinin Analizi. Finansal Güce İlişkin Analiz; Kârlılık Analizi: Satışlara göre kârlılık, Varlıklara göre kârlılık, Kaynaklara göre kârlılık.

İBY 209 İŞ İLETİŞİMİ VE SUNUM TEKNİKLERİ I (3 0 3)

“İletişim Anlayarak Başlar” dersi, iletişimin ilk şartı olan anlamayı gerçekleştirmek için gereken teknikleri öğretmek ve becerileri geliştirmek,  iletişimde kullanılan çeşitli sunum tekniklerini kullanmayı öğretmek.

ING 021 İNGİLİZCE 1 (4 0 4)

İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

İBY 202 MALİYET MUHASEBESİ (2 1 2,5)

Maliyet muhasebesine giriş ve maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki yeri, Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, Farklı amaçlar için farklı maliyetler: Maliyetlerin sınıflandırılması, Madde/ malzeme maliyetleri: LIFO ( Son-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi, FIFO ( İlk-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi, Ortalama maliyet stok değerleme yöntemleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri: Gider dağıtımında birinci aşama, Gider dağıtımında ikinci ve üçüncü aşama, Sipariş maliyeti sistemleri, Safha maliyeti sistemlerinin tanıtımı, Safha maliyeti sisteminde beş aşamalı olarak maliyetlerin belirlenmesi, Safha maliyeti sistemleri: Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi, Safha maliyeti sistemleri: FIFO(İlk-Giren-İlk-Çıkar) yöntemi, Safha maliyeti Sisteminde bozuk ürünlerin maliyeti.

İBY 204  VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (2 1 2,5)

Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL ‘de gruplama yapmak, SQL ‘de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.

İBY 206 KARAR ANALİZLERİ (3 0 3)

Karar teorisine genel bir bakış. Karar teorisinin gelişimi ve mevcut durumu. Karar verme problemlerinin yapısı. Karar verme problemlerini sınıflandırma. Karar verme metotları. Belirlilik durumlarında karar verme. Risk altında karar verme. Belirsizlik durumlarında karar verme.

İBY 208  TİCARET HUKUKU (3 0 3 )

Ticaret ve Ticaret hukuku, Uygulama Alanı, Tarihçesi, Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticari işler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Markalar, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları Adi Şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi. Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret Şirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine Uygulanacak Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerin Kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları. Söz Edilen Şirketlerin Sona Erme Sebepleri.

ING 022 İNGİLİZCE 2 (4 0 4)

Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

BEŞİNCİ YARIYIL

İBY 301 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3)

Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol; klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması; çevre ve yönetim kültürü.

İBY 303  İŞ HUKUKU (3 0 3)

İş hukukunun hukuk dalları ayırımındaki yeri. İş hukukunun kaynakları. İş hukukunun yardımcı dalları. İş hukukunun bölümleri. İş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler. İşçi, işveren, işveren vekili, çırak, stajyer, işyeri, işletme kavramları. İş sözleşmesi kavramı ve iş sözleşmesi türleri. İş sözleşmelerinin eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesinden ayrılması, İş Kanununun kapsamı.  Çalışma süreleri, telafi çalışması, ara dinlenmesi, gece çalışması. Yıllık ücretli izin, hazırlama tamamlama temizleme işleri. Fazla çalışma kavramı, işçinin ve işverenin borçları, ücret kavramı ve ücret sistemleri. Sendikalar, Türkiye’de sendikacılığın özellikleri, sendika kuruculuğu. Sendikaların organları, gelirleri, sendika üyeliği, sendikaların sona ermesi. Toplu iş sözleşmesi kavramı. Toplu iş sözleşmelerinin yapılmasının prosedürü. Barışçıl çözüm yolları: Arabuluculuk ve tahkim. Grev kavramı , yasal grevin unsurları, grev oylaması.

ING 031 İNGİLİZCE 3 (4 0 4)

Dilbilgisi konularının ortanın üstü düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin bölümleri ile ilgili sektörlerde iş edinmelerine fayda sağlanması.

ALTINCI YARIYIL

İBY 302 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL (3 0 3)

Üretim planlamasının önemi, hazırlanması, stratejileri, uygulanması; Fonksiyonel departmanlar için üretim planlaması; Sipariş üretiminin planlaması; Üretim planlamasında grafik araçlar; Rota tespiti; Sıralama yöntemi; Yükleme; Üretim programları; Üretim programlamasında yapılan işler; İş dağıtımı ve takibi; İş dağıtımı levhası; İş takibi; İş takibinde bilgi akışı.

İBY 304 KURUMSAL FİNANS (3 0 3)

Sermaye yapısı ve Modigliani-Miller kuramı; yönetim haklarının en uygun dağıtımı; kurumsal finansman ve bilgi; en uygun sözleşmelerin tasarımı; borç sözleşmelerinin tasarımı; açık arttırmalar.

IBY306 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3)

Kalite tanımı, Kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  Kavramı, felsefesi, modeli, araçları.  Dening ilkeleri, Kalite Maliyetleri, TKY kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslamama (benchmarking) gibi konularla ilişkisi, TKY uygulamaları, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite yönetim sistem standartları.

ING 032 İNGİLİZCE 4 (4 0 4)

İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler.

YEDİNCİ YARIYIL

İBY 401 WEB SİTESİ TASARIMI I  (3 3 4,5)

Web yayıncılığı ve Site tasarım süreci, HTML’e giriş, Bağlantılar ve Internet adreslerinin kullanımı, Web editörünün kullanımı, HTML ile resim ve görüntülerin kullanımı, HTML ile sayfa tasarımı, arka planlar, renkler ve metinler, HTML ile tablolar ve listeler, HTML ile çerçeve ve katman kullanımı, HTML form ve form elemanları, HTML şablonlarının kullanımı.

İBY 403 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3 0 3)

Örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi, örgütlerde moral ve moral ölçümleri, moral düzeyini yükseltici önlemler, örgütsel davranışlar, grup düzenliliği ve yeniliklere karşı tepkiler ve önlemler, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, işte monotonluk sorunu ve önlenmesi, iş ortamının fiziksel sorunları, bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi.

İBY 407 MESLEKİ İNGİLİZCE I (4 0 4) 

Orta ve üst-orta düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. 

SEKİZİNCİ YARIYIL

İBY 402  WEB SİTESİ TASARIMI II  (3 3 4,5)

HTML ve diğer ortam türleri, HTML ve diğer ortam türleri, biçimlendirmede stil sayfalarının kullanımı, HTML ile Dinamik sayfalar oluşturma, Web Tasarımında yenilikler XML, RSS, Blog, Web sitesi projesi ve uygulamaları, İnternet/web destekli/temelli öğrenmede temel kavramlar; İnternet/web destekli/temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; avantaj ve dezavantajları; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede bir ders iskeleti oluşturma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede tasarım ilkelerini kullanma; İnternet/web destekli/temelli öğrenmede etkileşimi uygun biçimde kullanma, Web temelli/destekli öğrenme ortamlarında karşılaşılabilecek temel teknik problemler ve çözüm yolları.

IBY 404 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (3 0 3)

  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tespiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, sistem uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.

İBY 408 MESLEKİ İNGİLİZCE II (4 0 4)

Öğrencilerin alanları ile ilgili iş hayatına atıldıklarında yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerde gerekli yazılı ve sözlü iletişim beceri ve teknikleri kazandırmak.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

İBY 221 LOJİSTİĞİN TEMELLERİ (3 0 3)

Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan sorunlar.

İBY 223 RİSK YÖNETİMİ (3 0 3)

Bu konunun amacı öğrencilere, temel konsepti, ilkeleri ve risk yönetimi uygulamaları, risk faktörleri, risk klasifikasyonunu ve risk yönetimi yöntemlerini ve idaresinin öğrenimi için donatmak.

İBY 225 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (3 0 3)

Davranış bilimlerinin tanımı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan disiplinler, yönetim açısından örgütsel davranışın önemi ;  Psikoloji bilimine giriş; psikolojide kullanılan araştırma teknikleri; gelişim psikolojisi; Güdüler ve duygular ; Algılama ve Sosyal Algılama; Kişilik ;  Öğrenme;  Dil, Düşünme ve İletişim;  Tutumlar; Gruplar,  Çatışma;  İşletme ve Çevresel Etkenler;  Sosyoloji; Toplumlaşma; Kurumlar; Toplum Davranışı Olarak Kültür;  Kültür-Yönetim İlişkisi.

İBY 227 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (3 0 3)

Müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramlar,  müşteri tipleri, kaybedilen müşteriyi kazanma, müşteri değer yaratım süreci, müşteri sadakat programları, müşteri şikayetleri yönetimi, müşteri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojileri kullanımı

İBY 229 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3)

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Karması; Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Kamu ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme; Halkla İlişkiler Araçları: Yazılı araçlar, Görsel-işitsel araçlar, Diğer araçlar.

İBY 299 TİCARİ İLETİŞİM (3 0 3)

Psikoloji biliminin doğası; insan davranışını inceleme yaklaşımı; nörobiyolojik yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım, fenomenolojik yaklaşım; psikolojinin kapsamı, tanımı ve alanları; psikolojide araştırma yöntemleri; davranışın biyolojik temelleri; duyum ve algılama; öğrenme; bellek; bilişim, dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünce; güdülenme; heyecan, stres ve başa çıkma; gelişim; kişilik ve kişilik kuramları; normal dışı davranışlar; sosyal psikoloji.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

İBY 220 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3)

Modern pazarlama anlayışı ( pazarlama kavramı ). Pazarlama sistemi ve pazarlama planlaması. Pazar ve tüketici özellikleri: Tüketiciler pazarı ve tüketici davranışları. Endüstriyel ve uluslararası pazarlar, mallar, Pazar bölümlendirme, mamul, fiyat tutundurma, kişisel satış ve satış yöntemi, reklam, dağıtım, pazarlama  araştırmaları, uluslararası pazarlama.

İBY 222 STRES YÖNETİMİ (3 0 3)

Karşılaşılan baskılar ile baş edebilmek ve hayatımızdaki olumsuzlukları kontrol altına almak için, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmektedir. Olumsuz duygu seline kapıldığımızda duygu durumunuzu olumluya çevirebilme, Olumsuz iç ses konuşmalarını olumluya çevirmek,  Diyafram nefeslerinin çalışması, Rahatlama ve gevşeme teknikleri.

İBY 224 İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ (3 0 3)

İşletmelerin var olan imajlarını ve reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle geliştirilecek imajları, imaj geliştirme ve oluşturma teknikleri, organizasyonel kimlik ve kurum kişiliği kavramları, işletme itibarı, planlanan imaj ve yaratılan imaj, kurum kimliğini oluşturan öğeler, marka ve kurum imajı arasındaki bağlantı, kurumsal iletişimde kullanılan araçlar, kurumsal imaj yaratmada sosyal medya araçlarının etkisini ve kullanımı, çalışan markası yaratma ve yönetme faaliyetleri

İBY 226 TÜRK EKONOMİ TARİHİ (3 0 3)

Problemi Tanımlama, Problemin Analizi, Veri Toplama ve Değerlendirme, Problem Çözme Süreci, Problem Çözme Teknikleri.   

İBY 228 REKLAM STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ (3 0 3)

Reklam kavramı, tanımı, tarihsel gelişim süreçleri ve reklamların pazar ekonomisi içindeki yeri ve önemi, reklamların değişen işlevleri, reklam araştırmaları,  reklamların pazarlama iletişimi sürecindeki yeri ile tüketici karar süreci ile ilişkileri, reklamcılık çeşitleri, reklam ve medya, satış promosyonu, sponsorluk reklam sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

İBY 230 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)

Tüketici davranışının pazarlamadaki rolü, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler (algılama, öğrenme ve bellek, güdülenme, kişilik ve yaşam biçimi, değerler, tutumlar), tüketici davranışını etkileyen sosyo-kültürel faktörler (danışma grupları, aile, kişisel iletişim ve görüş önerileri, toplumsal sınıflar, kültür, yeniliklerin yayılması). Tüketici satın alma karar süreci (sorunun belirlenmesi ve bilgilerin araştırılması, seçeneklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, satın alma ve satın alma sonrası tüketici davranışı, tüketici tatmin veya tatminsizliği.

 

BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

İBY321 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3  0  3)

İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, işgören bulmanın önemi, işgören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, işgören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri.

İBY 323 LİDERLİK (3 0 3)

Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar. Liderlik teorileri 1: Klasik teoriler, Liderlik teorileri 2: Liderliğe yeni yaklaşımlar, liderlikte ilkeler ve değerler, liderliğin eğitimi, liderlik ve takım çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler

İBY 325  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)

Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

İBY 327 TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)

Temel mikro ekonomi örn. Arz, talep, tüketici teorisi, işgücü arzı, firmanın neoklasik teorisi, üretim, maliyetler, faktör talepleri, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, hükümetin piyasaya müdahalesi, düzenlemeler, kamu malları, refah vs. Firmanın alternatif teorileri, firmanın iç yapısı, Pazar yapısı, etkinlik ücretleri, teşvik yapıları, insan kaynakları yönetimi vs. Ayrıca genellikle kullanılan fiyatlama çalışmaları, perakende satış fiyatı dengeleme ve transfer fiyatlama gibi bazı endüstriyel örgüt teorileri. Belirsizlik altında bireysel (tek kişi) karar verme, risk ve bilginin değerine karşı davranışlar. Oyun teorisi örn. Stratejik karar verme, oligopol uygulamalarla birlikte, gizli antlaşma, ürün farklılaştırması, piyasaya girişi önleyici vs. asimetrik bilginin etkili olduğu alanlardan örneğin pazarlık, fiyat verme ve açık arttırma. Manevi zarar ve ters seçim durumları. Sınırlı maksimumlaştırma ve lagrange fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması gibi konular ders kapsamında ele alınacaktır.

İBY 329 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3)

Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama

İBY 331 SANAYİ EKONOMİSİ (3 0 3)

Ticari stratejilere yönelik olarak seçilmiş bölgelerin incelenmesi; bölgelerin ve ülkelerin insan gücü ve doğal zenginlikleri, sermaye birikimi ve teknoloji düzeyi gibi iktisadi unsurların iktisadi yapı ile olan ilişkileri, insan topluluklarının kültürel ve etnografik yapılarının ekonomik faaliyetlerle olan ilişkileri, bu unsurlardan kaynaklanan iktisadi gücün ülkelere ve bölgelere sağladığı mukayeseli üstünlükler, bölgesel bütünleşme ve uluslararası ticari faaliyetler, şehirleşme ve köyden kente göç.

İBY 333 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3)

Önemli kurumsal mali kararları vermenin, geniş çerçevede anlamanın çatısının geliştirilmesi. Mali finansman ve ödeme politikaları, alternatif  menkul değer sigortasının çıkarılması, birleşmeler ve kazanımlar.


İBY 335 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (3 0 3)

Araştırma kavramı, sorun çözme, planlama ve karar verme bakımından verilere duyulan ihtiyaç, araştırmanın planlanması ve aşamaları, araştırma metodolojisi ve ilmi metot veri elde etmede örnekleme yöntemi ve araştırmalarda uygulama modelleri, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, araştırma raporunun kapsamı ve özellikleri.

İBY 337 MARKA YÖNETİMİ UYGULAMALARI (3 0 3)

Marka Yönetimi: Neden ve Nasıl?, Marka Yönetimi Analiz Aşaması, Marka Yönetimi Analiz Aşaması Yapısı, Pazar Analizinin Yapılması, Tüketici Analizinin Yapılması, Rakip Analizinin Yapılması, Marka Yönetimi Hazırlık Aşaması, Hazırlık Aşaması Yapısı, Marka Kimliğinin Oluşturulması, Marka Kişiliğinin Oluşturulması, Marka Vaadinin Oluşturulması, Marka Yönetimi Uygulama Aşaması,Uygulama Aşaması Yapısı, Marka İmajının Oluşturulması, Varlık ve Kanal Stratejilerinin Oluşturulması, Marka İsmi Seçimi, Marka Tescili, Marka Değeri.

İBY 339 AVRUPA EKONOMİ TARİHİ (3 0 3)

Eski uygarlıklarda bilim, Ortaçağ Avrupası ve İslam dünyasında bilim, Rönesans ve modern bilim, Aydınlanma çağı ve bilim, Endüstri devrimi ve bilim, çağdaş bilim.

İBY 399 KAMU MALİYESİ VE DEVLET BÜTÇESİ (3 0 3)

Bütçe kavramı, tarihçesi, bütçeleme ilkeleri, bütçe türleri, Türkiye’de kullanılan yöntemler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, özellikleri, 1050 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler, çok yıllı  bütçeleme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca kamu gelirleri, kamu giderleri, vergi, vergilendirme ve genel olarak Türk Vergi Sistemi’nin ele alınması, kamu borçları gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

İBY 320 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3 0 3)

Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

İBY 322 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3 0 3)

Dış Ticarete İlişkin Temel Bilgiler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo Ve Gümrük Mevzuatı, Döviz İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat fiyatının belirlenmesi, İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi

İBY 324 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (3 0 3)

Küresel ticaret akiminin anlaşılması, endüstriyel rekabet örnekleri ve devlet politikalarının uluslararası ticarete etkisi. Dünyada ve Avrupa'da ekonomik ve politik entegrasyon süreci, ekonomik yarar ve zararı. Avrupa Topluluğu’nun kurumsal yapısı, Gümrük Birliği, ortak pazar ve mali birlik. Ekonomik politikalarla, topluluk hukukunun sektörler bazında uyumlaştırılması, koordinasyonu ve uygulanması; tarım, sanayi, enerji, servis ve ulaşım sektörleri.

İBY 326 E-TİCARET (3 0 3 )

Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette  güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web tabanlı isletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması.

İBY 328 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI (3 0 3)

Aile şirketlerinin kurulması, isletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon fonksiyonlarının entegrasyonu.

İBY 330  HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3)

Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması, vaka analizi yöntemi kullanılarak islenecektir.

İBY 332 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

Psikoloji ve yönetim disiplinleri arasındaki ilişki; Örgütlerde bireyler, birey davranışı ve yönetim ilişkisi; Psikoloji alanında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; Örgütlerde gruplar, grup davranışı ve yönetim ilişkisi; örgütsel sistem boyutları yönetim ilişkisi. Örgütsel taraflar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesi; Bireysel, grupsal ve örgütsel sistemden kaynaklanan sorunlar, yönetim sorunları ve çözüm yöntemleri.

İBY 334  İŞLETME FİNANSI (3 0 3)

Önemli kurumsal mali kararları vermenin, geniş çerçevede anlamanın çatısının geliştirilmesi. Mali finansman ve ödeme politikaları, alternatif  menkul değer sigortasının çıkarılması, birleşmeler ve kazanımlar.

İBY 336 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3)

Karar verme nedir? Karar türleri,  belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, etkin karar verme süreci, yönetimde karar verme teknikleri : beyin fırtınası, balık kılçığı, pareto diyagramı, fayda-maliyet analizi.

İBY 338 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA

Sektörden seçilen konuşmacıların tartışacağı seçilmiş konular yardımıyla dış ticaret programının genel bir tekrarı ve özel konuların işlenmesi. Uluslararası ticarete ilişkin seçilmiş konularda proje hazırlanması ve sunulması.

İBY 340 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0 3)

Yurtiçi, uluslararası finans piyasaları ve kuruluşlarının operasyonları ve fonksiyonları. Bono fiyatlarının seviyelerinin ve faiz oranı yapılarının belirleyici unsurları. Finansal piyasalarda riski yönetmenin ve ölçmenin teknikleri.

İBY 342 İŞLETME BÜTÇELERİ (3 0 3)

Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Finansal Analiz Teknikleri; İşletmelerin Borç Ödeme Gücünün Analizi; Çalışma Sermayesinin Analizi. Finansal Güce İlişkin Analiz; Kârlılık Analizi: Satışlara göre kârlılık, Varlıklara göre kârlılık, Kaynaklara göre kârlılık.

İBY 392 VERGİ HUKUKU (3 0 3)

 
Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Vergi hukukunun kaynakları, Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, Vergi İdaresi, Vergilendirme İşlemleri, Vergi Mükellefinin ve Sorumlularının ödevleri, Vergi mükellefinin hakları, Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi,  Vergi alacağının güvence altına alınması,  zamanaşımı. Vergi denetimi, Vergi suçları ve cezaları,  Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi.

YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

İBY 421 İLETİŞİM TEKNİKLERİ (3 0 3)

Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karsılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri.

İBY 423 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (3 0 3)

Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar, Bilgisayarlı Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Paket Program Uygulamaları, Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.

İBY 425 KAMU EKONOMİSİ (3 0 3)

Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

İBY 427 YEREL YÖNETİMLER (3 0 3)

Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar.

İBY 429 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3 0 3)

  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tespiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, sistem uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.

İBY 495 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3 0 3)

Rapor çeşitleri, tarifleri, soruşturma raporlarının şekli ve belirlenecek hususlar, gümrüklerde tutulan tutanakların şekilleri ve unsurları ile belirtilecek hususlar, örnekleri ile tatbiki.

İBY 499 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3)

Türk Vergi Sisteminin genel nitelikleri; Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin sınıflandırılması, Gelir Vergisi; gelir vergisinin önemi, konusu, mükellefiyet şekilleri, gelir unsurlarının incelenmesi ve uygulamalar, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların incelenmesi, gelirin toplamının bulunması, gelir vergisi beyannamesi ve uygulamalar. Gelir vergisi oranları, indirimleri, ödenmesi, geçici vergi, Kurumlar Vergisi; konusu, mükellefiyet şekilleri, muaflıklar ve istisnalar, vergi matrahının hesaplanması, harcamalar ve indirimler, kurumlar vergisi beyannamesi, tarh, kaynakta vergilendirme, ödeme, geçici vergi, servet ve servet transferinden alınan vergilerin incelenmesi, veraset ve intikal vergisinin,Katma Değer Vergisi’nin  özel tüketim vergisinin, banka ve sigorta muameleleri vergisinin incelenmesi.

SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ

İBY 420 STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3)

Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında birçok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.

İBY 422 ULUSLARARASI MALİYE (3 0 3)

Kriz tanımı ve önemi. Krizin özellikleri ve türleri, Krizin oluşma nedenleri, oluşma zamanı kriz önleyici eylemler, krizden etkilenenler, yol açabileceği sorunlar, kriz yönetimi tanım ve amaçları, kriz öncesi yönetim, kriz ortamında yönetim, örgütün krize hazır olmasının sağlanması, uygulamadan örnekler.

İBY 424 ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ (3 0 3)

Farklı ağların belirlenmesi, sözleşmeler, stratejik beraberlikler, konsorsiyum, ortaklıklar, ağ yönetiminin dinamikleri, alıcı, sunucu,dağıtım kanalı üyeleri, iç odaklar ve rakipler ile dayanışma.

İBY 426 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (3 0 3)

Şahıs şirketlerine yönelik uygulama, Limited şirketlere yönelik uygulama, Anonim şirketlere yönelik uygulama, Kar dağıtımı ve Tasfiye işlemleri

İBY 428 YATIRIM ANALİZİ VE YÖNETİMİ (3 0 3)

Sektörden seçilen konuşmacıların tartışacağı seçilmiş konular yardımıyla dış ticaret programının genel bir tekrarı ve özel konuların işlenmesi. Uluslararası ticarete ilişkin seçilmiş konularda proje hazırlanması ve sunulması.

İBY 430 BÖLGE İNCELEMERİ (3 0 3)

Ticari stratejilere yönelik olarak seçilmiş bölgelerin incelenmesi; bölgelerin ve ülkelerin insan gücü ve doğal zenginlikleri, sermaye birikimi ve teknoloji düzeyi gibi iktisadi unsurların iktisadi yapı ile olan ilişkileri, insan topluluklarının kültürel ve etnografik yapılarının ekonomik faaliyetlerle olan ilişkileri, bu unsurlardan kaynaklanan iktisadi gücün ülkelere ve bölgelere sağladığı mukayeseli üstünlükler, bölgesel bütünleşme ve uluslararası ticari faaliyetler, şehirleşme ve köyden kente göç.

İBY 432 PAZARLAMADA YENİ TEKNİKLER (3 0 3)

Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, diş görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler.

İBY 498 MALİ YARGI

Dış ticarette kullanılan belgeler, sevk belgeleri, sigorta belgeleri, faturalar, diğer belgeler, ihracat rejimi, ihracat serbestisi, ihracı yasak ve ön izne bağlı haller,ihracat şekilleri ve esasları, özellik arz etmeyen ihracat, kayda bağlı ihracat, özelliği olan ihracat, ihracat bedellerinin tahsili, ihracat hesaplarının kapatılması.

Bu içerik 24.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 6940 kez okundu.