Gümrük İşletme Ders İçerikleri

GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ

BİRİNCİ YARIYIL

GİB 101 İKTİSATA GİRİŞ  I (3 0 3)
Ekonomik kavramlar; tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı, mal, hizmet ve fayda, ekonomi biliminde yöntem, ekonominin dalları; Talep, bireysel talep ve grup talebi, piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler; Arz, firma arzı, endüstri arzı ve endüstri arz eğrisi, arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar. Piyasa kavramı talep çizelgesi, arz çizelgesi, piyasada denge fiyatının oluşumu. Talep ve arz esneklikleri; esneklik kavramı; talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, arzın fiyat esnekliği, arzın çapraz esnekliği. Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi; Üretim ekonomisi

GİB 103 GENEL İŞLETME I (3 0 3) 
İnsan ve ihtiyaçlar, İnsan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, İşletme kavramının tanımı, Temel kavramlar, İşletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, İşletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, İşletme çeşitleri ve İşletmeler arası anlaşmalar bakımından İşletmelerin Sınıflandırılması, Hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

GİB 105 GENEL MUHASEBE I (2  1  2,5)
 İşletme ve muhasebe, bilanço ve mali işlemler, gelirler tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesap, muhasebede kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe dönemi başındaki işlemler, muhasebe süreci, mal alım-satım işlemlerinin “aralıklı envanter yönetimi” göre kaydı, aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi” ne göre kaydı, geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “devamlı envanter yönetimi” ne göre kaydı, devamlı envanter yönetimi uygulaması, Katma Değer Vergisi uygulamaları, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama,

GİB 107 İŞLETME MATEMATİĞİ I (3 0 3)
Fonksiyonlar; lineer denklem sistemleri; matris ve determinant; limit ve süreklilik; türev ve uygulamaları; eğri çizimi; işletme problemlerine ilişkin uygulamalar.

GİB 109 TİCARİ İLETİŞİM (3 0 3) 
Ticari iletişimle ilgili yazışma becerisinin geliştirilmesi; akademik ve ticari raporların, ticari mektupların ve önerilerin yazılması; sözlü iletişim; iletişim teknolojisi; global piyasalarda iletişim.

GİB 111 HUKUKA GİRİŞ (3 0 3)  
Toplum ve sosyal düzen, sosyal davranış, davranış kuralları, hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları, Pozitif hukukun kaynakları, yazılı kaynaklar, örf ve adet hukuku, içtihat hukuku, hukuk kurallarının yapılması ve uygulaması, kanunlaştırma, hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının nitelik bakımından uygulanması, yer ve zaman bakımından uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, özel hukuk dalları, kamu hukuku dalları, karma nitelikli hukuk dalları. 

YDI 015  YABANCI DİL I  (2 0 2) 
Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

TDI  011 TÜRK DİLİ  I  (2 0 2) 
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları,  yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik

ATI  013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2) 
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması.

 

İKİNCİ YARIYIL

GİB 102 MİKRO İKTİSAT  (3 0 3) 
Ekonomide temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, mal ve hizmetler, üretim, üretim faktörleri, gelir, tüketim tasarruf, yatırım değer, mübadele, para ve fiyat), ekonominin ana sorunları, ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm) ve katma ekonomi, piyasa ve çeşitleri, piyasada karar birimleri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları, fiyat teorisi, talep ve arz, fiyat oluşumu, tüketim teorisi, fayda, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim fonksiyonu ve azalan verimler yasası, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında firma dengesi, tekel piyasaları, oligopol piyasaları, tekelci rekabet piyasaları.

GİB 104 GENEL İŞLETME II (3 0 3) 
İşletme yönetiminin gelişimi, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmenin kuruluş yerinin seçimi, İşletme büyüklüğü, kapasite türleri, İşletmenin yapısal analizi, İşletmenin işlevler, İşletmecilik temel ilkeleri, Pazarlama, insan kaynakları yönetimi, Halkla İlişkiler, Toplam kalite yönetimi.

GİB 106 GENEL MUHASEBE II (2 1 2,5) 
Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma.

GİB 108  İŞLETME MATEMATİĞİ II (3 0 3) 
Entegral ve uygulamaları, alan hesabi, Diziler ve seriler; Taylor formülü. Kısmi türevler ve uygulamaları; Lagrange çarpanları; işletme problemlerine uygulamalar.

GİB 110 İDARE HUKUKU (3 0 3) 
İdari yargı organları, İdari yargının teşkili, İdari yargı davasının açılması, Davaların devre safhaları, Kanun yolları, Kanun yollarına başvurma

YDI 016 YABANCI DİL II (2 0 2) 
Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

TDI 012  TÜRK DİLİ  II (2 0 2) 
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler.

ATI 014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II (2 0 2) 
T.B.M.M’nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M’nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

GİB 201 MAKRO İKTİSAT (3 0 3) 
Makro ekonomik akımın doğuşu ve makro modeller. Milli gelir Hesaplanma yöntemler. Makro modeller. Milli geliri belirleyen faktörler. Denge milli gelirin belirlenmesi. Paranın özellikleri, Para çeşitleri, Emisyon rejimleri. Paranın ekonomideki rolü. Merkez bankası, fonksiyonları ve Merkez Bankası Para Politikası Enflasyon tanımı-çeşitleri-nedenleri-çözüm yolları. Deflasyon, stagflasyon, devalüasyon. İstihdam ve işsizlik kavramları. Konjonktürel dalgalanmalar. yatırım kavramları, çarpan analizi,  Büyüme ve kalkınma modelleri. Dış ticaret teorileri. Gelir dağılımı politikaları.

GİB 203 TÜRK DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI PAZARLAMA I (3 0 3) 
Dış ticaretin tanımı ve kapsamı; Uluslararası ticaret teorileri, mutlak üstünlük teorisi, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, Uluslararası mamulün hayat seyri uygulaması, nispi yakınlık teorisi, karşılaştırmalı ekonomik büyüme oranı teorisi, karşılaştırmalı arz talep eğrisi, ekonomik kalkınma teorileri, ithalatçı ve ihracatçı tanımı, dış ticarette ödeme usulleri, dış ticaret politikası ve amaçları, dış ticareti engelleyici koşullar, uluslararası ticaret blokları, serbest bölge uygulamaları.

GİB 205 İSTATİSTİK  (2 1 2,5) 
İstatistiğin kullanımı ile ilgili giriş; tanıtımsal istatistik, frekans dağılımı; merkezi eğilim ve varyans ölçümleri; olasılığın temelleri; ayrık ve sürekli olasılık dağılımları; Binom, Poisson, normal ve üssel dağılımlar; örnekleme yöntemleri ve kestirim; uygulamalarda istatistik paket programlarının kullanımı.

GİB 207 FİNANSAL ANALİZ  (3 0 3)  
Bilanço, Gelir tablosu, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Finansal Analiz Teknikleri; İşletmelerin Borç Ödeme Gücünün Analizi; Çalışma Sermayesinin Analizi. Finansal Güce İlişkin Analiz; Karlılık Analizi: Satışlara göre karlılık, Varlıklara göre karlılık, Kaynaklara göre kârlılık.

GİB 209 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) 
Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler;Ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri , Borçlar Hukukunda İcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa , Haksız İktisap Halleri , Borçların İfası , Zamanaşımı Müddetleri , Borç Ödenmemesinin Neticeleri , Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesirleri , Borçların Sona Ermesi , Borçların Nevileri , Akdin Muhtelif Nevileri.

GİB 211 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2 1 2,5) 
Windows İşletim Sistemi; Masaüstü ortamını kullanma, Masa üstü nesnelerinin içeriklerini açıklama ve amacı doğrultusunda kullanma, Görev çubuğundaki nesneleri açıklama ve özelliklerini ayarlama, Başlat menüsü seçeneklerini kullanma, Klasör ve dosyalarla ilgili olarak, seçme, oluşturma, taşıma, kopyalama, yeniden adlandırma, silme işlemlerini yapma, CD kullanımı ile ilgili olarak kopyalama, biçimlendirme işlemleri, Microsoft Ofis; Word ile Dosya açma, kapatma, kaydetme işlemleri, Doküman üzerinde metin seçme, taşıma, kopyalama işlemleri, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama ve düzenleme, Çıktı işlemleri için sayfa yapısı ayarlama, üst bilgi ve alt bilgi hazırlama, Excel ile Hücre, satır, sütun ve sayfalar üzerinde seçme, taşıma, kopyalama, ekleme işlemleri, Seçilen hücreleri biçimlendirme, Hücrelere formüller yazma, Sayısal veri tablolarını kullanarak grafikler çizme, Power Point ile Slayt oluşturarak üzerine çeşitli nesne ekleme.

ING 021 İNGİLİZCE 1(4 0 4)
İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

GİB 202 MALİYET MUHASEBESİ (2 1  2,5)
Maliyet muhasebesine giriş ve maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki yeri, Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, Farklı amaçlar için farklı maliyetler: Maliyetlerin sınıflandırılması, Madde/ malzeme maliyetleri: LIFO ( Son-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi, FIFO ( İlk-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi, Ortalama maliyet stok değerleme yöntemleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri: Gider dağıtımında birinci aşama, Gider dağıtımında ikinci ve üçüncü aşama, Sipariş maliyeti sistemleri, Safha maliyeti sistemlerinin tanıtımı, Safha maliyeti sisteminde beş aşamalı olarak maliyetlerin belirlenmesi, Safha maliyeti sistemleri: Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi, Safha maliyeti sistemleri: FIFO(İlk-Giren-İlk-Çıkar) yöntemi, Safha maliyeti Sisteminde bozuk ürünlerin maliyeti.

GİB 204 TÜRK DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI PAZARLAMA II (3 0 3) 
Uluslararası ticaret ve uluslararası pazarlama, firmaların uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma dereceleri, uluslararası pazar çerçevesinin tanınması, uluslararası pazarlama evrensel mamul hayat eğrisi modeli, uluslararası fiyatlandırma kararları, uluslararası pazarlamada dağıtım kanalları, uluslararası pazarlamada tutundurma kararları.

GİB206 VERGİ HUKUKU (3 0 3)
Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Vergi hukukunun kaynakları, Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, Vergi İdaresi, Vergilendirme İşlemleri, Vergi Mükellefinin ve Sorumlularının ödevleri, Vergi mükellefinin hakları, Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi,  Vergi alacağının güvence altına alınması,  zamanaşımı. Vergi denetimi, Vergi suçları ve cezaları,  Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi.

GİB 208 TİCARET HUKUKU (3 0 3 ) 
Ticaret ve Ticaret hukuku, Uygulama Alanı, Tarihçesi, Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticari işler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Markalar, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları Adi Şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi. Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret Şirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine Uygulanacak Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerin Kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları. Söz Edilen Şirketlerin Sona Erme Sebepleri

 

ING 022 İNGİLİZCE 2 (4 0 4)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

 

BEŞİNCİ YARIYIL

GİB 301 GÜMRÜK MEVZUATI I (3 0 3)
Amaç ve kapsam, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler, (Temsil hakkı, Gümrük Mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar), Bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, Basitleştirilmiş Usul ve Diğer Hükümler, (Basitleştirilmiş Usulün kapsamı, Serbest dolaşıma giriş beyanı, İhracat Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Hariçte İşlemi Rejimi, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında işleme veya geçici ithalat Rejimleri), Süreler, Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar uygulanacak hükümler, (Taşıtların Kontrolü, Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Özet Beyan ve Gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması), Gümrüğe sunulan eşyaya Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu, Eşyanın geçici depolanması, Transit Rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler, Diğer hükümler, Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım (Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım kısıtlamaları, Misilleme, Sahte Menşeli eşya ve zarflar, Fikri ve sınai Mülkiyet Haklarının korunması)

GİB 303 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ I (3 0 3) 
Dış ticaret rejimi tanımı ve kapsamı, dış ticarette karşılaşılan rizikolar, ticari rizikolar, politik rizikolar, rizikoları kaldırma ve azaltma yolları, dış ticarette alım -satım anlaşması, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, konsiye mukabili ödeme, kabul kredili ödeme, açık vadeli ödeme, akreditifli ödeme ve akreditif türleri

 

 

GİB 305 ULUSLARARASI TAŞIMA VE DEPOLAMA (3 0 3) 
Tarihler, Denizyolu, Havayolu, Karayolu taşımacılığı, Transit rejim esasları, Aktarma rejimi uygulama ve esasları, Tır uygulama yönetmeliği, Türkiye Odalar Birliği’nin Gümrük ilişkileri, Triptik, karne uygulama esasları, Kabotaj, Sundurma, Antrepo rejimleri.

GİB 307 GÜMRÜK VERGİ TARİFE CETVELİ I (3 0 3) 
Gümrük tarifesi ve eşyanın tarife pozisyonlarına ayrılması: (Tanımlar; Tarife, bölüm, fasıl, fasıl notu, bölüm notu, bölüm başlığı, fasıl başlığı, tarife pozisyonu, alt tarife pozisyonu, tarife tavanı vb.), Tarife çeşitleri: (-Advalorem Tarife, Spesifik Tarife), Tarifenin ekonomik etkileri: (Gelir etkisi, Tüketim etkisi, Bölüşüm etkisi), Tarifenin yorumuna ilişkin kurallar, Armonize Sistemin esasları: (Armonize sistemde bölüm, fasıl, pozisyon ve alt pozisyon notları), İzah name ve İzah namenin kullanımı, Tarife cetvelinde eşyanın yerinin belirlenmesinde izlenecek yöntem: (Uygulanacak Gümrük Vergisi oranları yönünden Türk Gümrük Tarife Cetveli), Pozisyon No (G.İ.T.P), Eşyanın tanımı, Ölçü birimi, Vergi oranları, Kanuni vergi haddi, Tavizli vergi haddi, GATT Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri, EFTA Ülkeleri, İkili veya Çok Taraflı Anlaşmalarla tespit edilen tarife uygulamaları, ECO Tercihli Tarife Protokolü, İthalat Rejimi Kararı eki sütunlar, ilgili mevzuat hükümlerinin ele alınması ve değerlendirilmesi.

ING 031 İNGİLİZCE 3 (4 0 4)
Dilbilgisi konularının üst düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin bölümleri ilgili sektörlerde iş edinmelerine fayda sağlanması

ALTINCI YARIYIL

GİB 302 GÜMRÜK MEVZUATI  II (3 0 3)
Dahilde İşleme Rejimi : (Tanımı, İzin şartları, Ürün içinde ithal eşyanın tespiti için alınacak önlemler, Dahilde işleme kayıtları, Eşdeğer eşya, Teminat, telafi edici vergi, faiz, Üçgen trafik, Geri ödeme sisteminden yararlanan eşya ve diğer hükümler), Gümrük Kontrolü altında İşleme Rejimi: (tanım, izin, kayıtlar, süre, beyan), Geçici İthalat Rejimi: (Tanımlar, izin, süreler, ATA Karnesi, teminat), Hariçte İşleme Rejimi: (Tanımlar, izin, süre, vergiler, kıymet, üçgen trafik izni), İhracat Rejimi: (Genel hükümler, İhracata ilişkin çeşitli hükümler, İhracat yasakları ve kısıntılar), Gümrükçe onaylanmış diğer işlem veya kullanım şekilleri: (Serbest Bölgeler, Genel hükümler, Serbest Bölgelere eşya konulması, Serbest Bölgelerin işleyişi, Eşyanın Serbest Bölgelerden çıkışı, Yeniden ihracat, imha ve terk), Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya: (Eşyanın yurtdışı edilmesi, Özet beyan, Çıkış beyannamelerinin kapatılması, Harp gemileriyle giden eşya, Boş olarak giden taşıtlar), Özellik gösteren faaliyetler: (Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna, Genel hükümler, Diplomatik muafiyetler, Diplomatik muafiyetlere ilişkin işlemler,) Geri gelen eşya: (Geçici olarak çıkan eşya ve taşıtlar, Geri gelen eşya ve taşıtlar), Deniz balıkçılığı ürünleri ve denizden çıkartılan diğer ürünler.

GİB 304 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ II (3 0 3)
Dış ticarette kullanılan belgeler, sevk belgeleri, sigorta belgeleri, faturalar, diğer belgeler, ihracat rejimi, ihracat serbestisi, ihracı yasak ve ön izne bağlı haller,ihracat şekilleri ve esasları, özellik arz etmeyen ihracat, kayda bağlı ihracat, özelliği olan ihracat, ihracat bedellerinin tahsili, ihracat hesaplarının kapatılması.

 

GİB 306 ULUSLARARASI  EKONOMİK KURULUŞLAR (3 0 3) 
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlemesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlemesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlemesi, yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

GİB 308 GÜMRÜK VERGİ TARİFE CETVELİ-II (3 0 3) 
A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği, İthalde Alınacak Vergi ve Fonlara ilişkin Tebliğ, A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin tebliğ, Menşe Şahadetnamesi: (Menşe şahadetnamelerinin şekli ve düzenlemesi, Menşe şahadetnamelerinde bulunacak bilgiler, Menşe şahadetnamelerinin sonradan getirilmesi, Menşe şahadetnamesi uygulamasında esaslar, Hatalı olarak indirim uygulaması, Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü, Tercihli menşe kurallarının belirlenmesi, Eşyanın Gümrük Kıymeti, Deneyimler) Gümrük Kıymetinin Tespiti: (Satış bedeli yöntemi, Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi, Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi, İndirgeme yöntemi, Hesaplanmış kıymet yöntemi, Son yöntem, Gerçekte ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar, Gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderler, Çabuk bozulabilir eşyada gümrük kıymetinin belirlenmesi, Bilgisayarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesi), Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru, Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Royalti ve lisans ücretleri, Eşyanın ağırlığı ve kapları: (Tanım, Brüt ağırlığın tespiti, Net ağırlığı tespiti, Özel ambalajlar, İç ambalajlarından ayrılabilen veya ayrılamayan eşyanın ağırlığının tespiti, Hacim tespiti), Örnekleme yöntemiyle yapılan muayenede vergilerin hesaplanması, Gümrükçe alınan vergilerin fonların hesaplanmasının örnek problemler ile açıklanması

GİB 310  BİLGİSAYARLI GÜMRÜK İŞLEMLERİ (2 1  2,5)
Windows işletim sistemi ve diğer paket yazılımlar, Microsoft Ofis Programları, Internet Explorer, Internet kullanımı ile ilgili temel işlemleri yapabilme ve EVRİM, BİLGE gibi paket programlarda beyanname işlemlerinin uygulanması.

ING 032 İNGİLİZCE 4 (4 0 4)
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler.

YEDİNCİ YARIYIL

GİB 401 KAMBİYO REJİMİ VE DIŞ TİCARET (3 0 3) 
Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım; ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlaşılması ve döviz piyasası. Döviz kurlarının belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri. Uluslararası para sistemleri, küresel bağımlılık ve ülke refahına etkisi.

GİB 403 KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ VE İZLENMESİ I (3 0 3)
Kaçakçılık sayılan fiiller, devletin, mahalli idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin sorumluluğu.

 

GİB 405 MESLEKİ İNGİLİZCE I (4 0 4)
Orta ve üst-orta düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken, dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. 

GİB 407 İHRACAT VE İTHALAT YÖNETİMİ (3 0 3) 
İthalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat pazarlarının değerlendirmesi ve seçimi; ihracatta fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım, finansman.

SEKİZİNCİ YARIYIL

GİB 402 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (3 0 3) 
Uluslararası hukuk; uluslararası ticari sözleşmeler; uluslararası ticari sözleşmelerde kullanılan belgeler; ödeme yöntemleri; uluslar üstü birleşme(uluslararası  uyuşmazlıkların çözüm yolları, tahkimi); Avrupa Topluluğu’nun hukuk sistemi; Avrupa Topluluğu hukukunun üstünlüğü; Topluluk organlarının hukuk yaratma yetkisi.

 

GİB 404 KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ VE İZLENMESİ II (3 0 3)
Aramalar, Cezai usul hükümleri, Teşkilat

 

GİB 406 MESLEKİ İNGİLİZCE II (4 0 4)
Öğrencilerin alanları ile ilgili iş hayatına atıldıklarında yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerde gerekli yazılı ve sözlü iletişim beceri ve teknikleri kazandırmak.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ I)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇGİB 221 GÜMRÜK İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ (3 0 3)
Dersin içeriğini, işletmenin temel kavramları, amaçları ve çevreyle ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları ve gümrük işletmelerindeki uygulamaları konuları oluşturmaktadır.

SEÇGİB 223 LOJİSTİĞİN  TEMELLERİ (3 0 3)  
Lojistiğin tarihsel süreçteki gelişimini inceler. Lojistik, planlama ve kontrol süreçlerini tanımlar  ve anlamlandırır. Temel lojistik  faaliyetleri olan  taşıma, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri ve envanter kontrolü konularını kavrar. Lojistikte  7 doğru prensibini kullanarak analiz yapar.  Müşteri hizmet düzeyi, mesafe ve ölçek ekonomisi konuları arasında bağ kurar. Taşıma modlarını değerlendirerek alternatifler arasından seçim yapar. Yük karakteristikleri ve yükleme metotlarını dizayn eder.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇ261 RİSK YÖNETİMİ (3 0 3) 
Bu konunun amacı öğrencilere, temel konsepti, ilkeleri ve risk yönetimi uygulamaları, risk faktörleri, risk klasifikasyonunu ve risk yönetimi yöntemlerini ve idaresinin öğrenimi için donatmak.

SEÇ 263 PSİKOLOJİ (3 0 3)
Psikoloji biliminin doğası; insan davranışını inceleme yaklaşımı; nörobiyolojik yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım, fenomenolojik yaklaşım; psikolojinin kapsamı, tanımı ve alanları; psikolojide araştırma yöntemleri; davranışın biyolojik temelleri; duyum ve algılama; öğrenme; bellek; bilişim, dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünce; güdülenme; heyecan, stres ve başa çıkma; gelişim; kişilik ve kişilik kuramları; normal dışı davranışlar; sosyal psikoloji.

SEÇ 265 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (3 0 3)
Davranış bilimlerinin tanımı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan disiplinler, yönetim açısından örgütsel davranışın önemi ;  Psikoloji bilimine giriş; psikolojide kullanılan araştırma teknikleri; gelişim psikolojisi; Güdüler ve duygular ; Algılama ve Sosyal Algılama; Kişilik ;  Öğrenme;  Dil, Düşünme ve İletişim;  Tutumlar; Gruplar,  Çatışma;  İşletme ve Çevresel Etkenler;  Sosyoloji; Toplumlaşma; Kurumlar; Toplum Davranışı Olarak Kültür;  Kültür-Yönetim İlişkisi.

SEÇ 267 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (3 0 3)
Müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramlar,  müşteri tipleri, kaybedilen müşteriyi kazanma, müşteri değer yaratım süreci, müşteri sadakat programları, müşteri şikayetleri yönetimi, müşteri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojileri kullanımı.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ II)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇGİB 220 GÜMRÜK TEŞKİLATI VE TARİHİ
Dersin içeriğini, Türk Gümrük Teşkilatı tarihi ve gümrük mevzuatı ve bununla beraber gümrük yönetmeliğinin amaç, kapsam ve temel tanımlarının yanı sıra, gümrük rejimleri ve çeşitleri, mevzuat gereği uygulandığı alanlar, Ata karnesi ile gelen eşya, serbest dolaşıma girişi, eşyanın ve beyannamenin gümrüğe sunulması, gümrük yükümlülüğü gibi konular ve ayrıca gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna, diplomatik muafiyetler, bedelsiz ithalat, bedelsiz ithalat gereği yurt dışından ithal edilecek otomobil ve araçların gümrük vergi ve resimlerinin hesaplanması konuları oluşturmaktadır.

 

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 260 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3) 
Modern pazarlama anlayışı ( pazarlama kavramı ). Pazarlama sistemi ve pazarlama planlaması. Pazar ve tüketici özellikleri: Tüketiciler pazarı ve tüketici davranışları. Endüstriyel ve uluslararası pazarlar, mallar, Pazar bölümlendirme, mamul, fiyat tutundurma, kişisel satış ve satış yöntemi, reklam, dağıtım, pazarlama  araştırmaları, uluslararası pazarlama.

SEÇ 262  SOSYOLOJİ (3 0 3)
Sosyolojinin tanımı; Sosyolojinin Araştırma Teknik ve Yöntemleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür; Toplumsallaşma; Aile kurumu; Ekonomi kurumu; Eğitim kurumu; Din kurumu; Siyasal kurumlar; Nüfus; Toplumsal gruplar; Toplumsal Tabakalaşma; Toplumsal Değişme; Kentleşme ve Kent Sorunları; Endüstrileşme Süreci ve Sonuçları; Endüstriyel Toplumlar ve Karakteristikleri; Suç ve Toplum; Bilim, Teknoloji ve Çevre; Savaş ve Toplumsal Etkileri.

SEÇ 264 KAMU MALİYESİ VE DEVLET BÜTÇESİ (3 0 3)
Bütçe kavramı, tarihçesi, bütçeleme ilkeleri, bütçe türleri, Türkiye’de kullanılan yöntemler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, özellikleri, 1050 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler, çok yıllı  bütçeleme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca kamu gelirleri, kamu giderleri, vergi, vergilendirme ve genel olarak Türk Vergi Sistemi’nin ele alınması, kamu borçları gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

SEÇ 266 STRES YÖNETİMİ (3 0 3)
Karşılaşılan baskılar ile baş edebilmek ve hayatımızdaki olumsuzlukları kontrol altına almak için, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmektedir. Olumsuz duygu seline kapıldığımızda duygu durumunuzu olumluya çevirebilme, Olumsuz iç ses konuşmalarını olumluya çevirmek,  Diyafram nefeslerinin çalışması, Rahatlama ve gevşeme teknikleri.

SEÇ 268 İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ (3 0 3)
İşletmelerin var olan imajlarını ve reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle geliştirilecek imajları, imaj geliştirme ve oluşturma teknikleri, organizasyonel kimlik ve kurum kişiliği kavramları, işletme itibarı, planlanan imaj ve yaratılan imaj, kurum kimliğini oluşturan öğeler, marka ve kurum imajı arasındaki bağlantı, kurumsal iletişimde kullanılan araçlar, kurumsal imaj yaratmada sosyal medya araçlarının etkisini ve kullanımı, çalışan markası yaratma ve yönetme faaliyetleri

SEÇ 270 BİLİŞİM ETİĞİ (3 0 3)
Öğrencilerin işverenlerine , müşterilerine ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak.Öğrencilerin bilgisayarcılıkla ilgili meslek kuruluşlarının mesleki davranış kurallarını bilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslekleriyle ilgili ahlaki konularda bir görüşlerinin olmasını ve bu görüşü sözlü ve yazılı olarak savunabilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslek yaşamları boyunca ahlaki konuları göz önünde bulundurma, ahlaken doğru, yasal ve meslek kurallarına uygun davranma gereğini duymalarını sağlamak.

 

BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ III)

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇ 361 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3  0  3) 
İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, işgören bulmanın önemi, işgören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, işgören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri.

SEÇ 363 LİDERLİK (3 0 3)
Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar. Liderlik teorileri 1: Klasik teoriler, Liderlik teorileri 2: Liderliğe yeni yaklaşımlar, liderlikte ilkeler ve değerler, liderliğin eğitimi, liderlik ve takım çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler

SEÇ 365  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3) 
Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

SEÇ 367 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3)
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Karması; Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Kamu ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme; Halkla İlişkiler Araçları: Yazılı araçlar, Görsel-işitsel araçlar, Diğer araçlar.

 

SEÇ 369 TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)
Temel mikro ekonomi örn. Arz, talep, tüketici teorisi, işgücü arzı, firmanın neoklasik teorisi, üretim, maliyetler, faktör talepleri, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, hükümetin piyasaya müdahalesi, düzenlemeler, kamu malları, refah vs. Firmanın alternatif teorileri, firmanın iç yapısı, Pazar yapısı, etkinlik ücretleri, teşvik yapıları, insan kaynakları yönetimi vs. Ayrıca genellikle kullanılan fiyatlama çalışmaları, perakende satış fiyatı dengeleme ve transfer fiyatlama gibi bazı endüstriyel örgüt teorileri. Belirsizlik altında bireysel (tek kişi) karar verme, risk ve bilginin değerine karşı davranışlar. Oyun teorisi örn. Stratejik karar verme, oligopol uygulamalarla birlikte, gizli antlaşma, ürün farklılaştırması, piyasaya girişi önleyici vs. asimetrik bilginin etkili olduğu alanlardan örneğin pazarlık, fiyat verme ve açık arttırma. Manevi zarar ve ters seçim durumları. Sınırlı maksimumlaştırma ve lagrange fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması gibi konular ders kapsamında ele alınacaktır.

SEÇ 371 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3)
Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama

SEÇ 373 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3)
Türk Vergi Sisteminin genel nitelikleri; Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin sınıflandırılması, Gelir Vergisi; gelir vergisinin önemi, konusu, mükellefiyet şekilleri, gelir unsurlarının incelenmesi ve uygulamalar, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların incelenmesi, gelirin toplamının bulunması, gelir vergisi beyannamesi ve uygulamalar. Gelir vergisi oranları, indirimleri, ödenmesi, geçici vergi, Kurumlar Vergisi; konusu, mükellefiyet şekilleri, muaflıklar ve istisnalar, vergi matrahının hesaplanması, harcamalar ve indirimler, kurumlar vergisi beyannamesi, tarh, kaynakta vergilendirme, ödeme, geçici vergi, servet ve servet transferinden alınan vergilerin incelenmesi, veraset ve intikal vergisinin,Katma Değer Vergisi’nin  özel tüketim vergisinin, banka ve sigorta muameleleri vergisinin incelenmesi.

SEÇ 375 ALMANCA I (3 0 3)
Almanca dil yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

 

ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ IV)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇGİB 320 ULUSLARARASI TİCARET LOJİSTİGİ VE ULAŞIM (3 0 3) 
Uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik, taşıma şekilleri, sözleşmeler, paketleme, yükleme, sigortalama, serbest bölgeler, limanlar, çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi.

SEÇGİB 322 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3 0 3)
Dış Ticarete İlişkin Temel Bilgiler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo Ve Gümrük Mevzuatı, Döviz İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat fiyatının belirlenmesi, İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇ 360 E-TİCARET (3 0 3 )
Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette  güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web tabanlı isletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması.

 

SEÇ 362 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI (3 0 3) 
Aile şirketlerinin kurulması, isletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon fonksiyonlarının entegrasyonu.

SEÇ 364  HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3) 
Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması, vaka analizi yöntemi kullanılarak islenecektir.

SEÇ 366 ULUSLARARASI EKONOMİ  HUKUKU (3 0 3) 
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlemesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlemesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlemesi, yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

SEÇ 368 OPERASYON ANALİZİ VE PLANLAMA (3 0 3) 
Operasyon analizi ve yönetimi; operasyon yönetiminde eğilimler; operasyon stratejisi; karar teorisi, tahmin yöntemleri; operasyon süreçleri; teknoloji yönetimi; kuyruk modelleri; benzetim; operasyon, kapasite, işgücü, envanter planlaması. Uygulamalarda karar destek paket programları kullanımı.

SEÇ 370 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ (3 0 3)
Psikoloji ve yönetim disiplinleri arasındaki ilişki; Örgütlerde bireyler, birey davranışı ve yönetim ilişkisi; Psikoloji alanında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; Örgütlerde gruplar, grup davranışı ve yönetim ilişkisi; örgütsel sistem boyutları yönetim ilişkisi. Örgütsel taraflar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesi; Bireysel, grupsal ve örgütsel sistemden kaynaklanan sorunlar, yönetim sorunları ve çözüm yöntemleri.

SEÇ 372  İŞLETME FİNANSI (3 0 3) 
Önemli kurumsal mali kararları vermenin, geniş çerçevede anlamanın çatısının geliştirilmesi. Mali finansman ve ödeme politikaları, alternatif  menkul değer sigortasının çıkarılması, birleşmeler ve kazanımlar.

SEÇ 374 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3) 
Karar verme nedir? Karar türleri,  belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, etkin karar verme süreci, yönetimde karar verme teknikleri : beyin fırtınası, balık kılçığı, pareto diyagramı, fayda-maliyet analizi.

SEÇ 376 ALMANCA II (3 0 3)
Almanca dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

SEÇ 378 MESLEK  ETİĞİ (3 0 3)
Etik kavramı; etik ve yasalar; ahlaki gelişim evreleri; etik davranışın toplumsal etkenleri: kültür, değerler ve normlar; görgü kuralları ve etik; etik ilkelerinin geliştirilmesi ve etik sistemleri; etik dışı davranışlar; meslek kavramı; mesleki birlik; etik kod; çeşitli alanlarda etik ilkeler

YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ V)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇGİB 421 ULUSLARARASI TİCARET (3 0 3)
Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karsılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri.

SEÇGİB 423 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (3 0 3)
Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar, Bilgisayarlı Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Paket Program Uygulamaları, Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

 

SEÇ 461 ULUSLARARASI İLİŞKİLER (3 0 3
Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

SEÇ 463  İLETİŞİM TEKNİKLERİ(3 0 3)
Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar.

SEÇ 465 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (3 0 3)
  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tespiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, sistem uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.

SEÇ 467 RESMİ YAZIŞMALAR VE RAPOR YAZMA (3 0 3)
Rapor çeşitleri, tarifleri, soruşturma raporlarının şekli ve belirlenecek hususlar, gümrüklerde tutulan tutanakların şekilleri ve unsurları ile belirtilecek hususlar, örnekleri ile tatbiki.

SEÇ 469 ALMANCA III (3 0 3)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ VI)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇGİB 420 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3) 
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol; klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması; çevre ve yönetim kültürü.

SEÇGİB 422 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3)
Kalite tanımı, Kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  Kavramı, felsefesi, modeli, araçları.  Dening ilkeleri, Kalite Maliyetleri, TKY kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslamama (benchmarking) gibi konularla ilişkisi, TKY uygulamaları, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite yönetim sistem standartları.

SEÇ 436 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ (3 0 3) 
Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının  oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, diş görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

 SEÇ 460 KRİZ YÖNETİMİ (3 0 3)
Kriz tanımı ve önemi. Krizin özellikleri ve türleri, Krizin oluşma nedenleri, oluşma zamanı kriz önleyici eylemler, krizden etkilenenler, yol açabileceği sorunlar, kriz yönetimi tanım ve amaçları, kriz öncesi yönetim, kriz ortamında yönetim, örgütün krize hazır olmasının sağlanması, uygulamadan örnekler.

SEÇ 462  STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3)
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında birçok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.

SEÇ 464 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ (3 0 3)
Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, öğrenen örganizasyonlar, sanal organizasyonlar, karşılaştırmalı yönetim, çalışanların güçlendirilmesi , amaçlara göre yönetim, dış kaynaklardan yararlanma, toplam kalite yönetimi vb modern ve postmodern yönetim anlayışları hakkında bilgi sahibi olarak bu bilgileri kendi mesleki alanında kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SEÇ 466 ALMANCA IV (3 0 3)
Dilbilgisi konularının ortanın üstü düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin ilgili oldukları sektörde iş edinmelerine fayda sağlanması.

SEÇ 468 ÖRGÜT VE YÖNETİM GELİŞTİRME ( 3 0 3)
Örgüt geliştirme ve temel unsurları, örgüt geliştirme süreci ve uygulaması, örgüt sistemine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri, örgütün alt sistemlerine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri, müdahale tekniği olarak alternatif çalışma saatleri, örgüt sistemine yönelik süreçlerle ilgili müdahale teknikleri, çalışma yaşamı kalitesi ve müdahale tekniği olarak çalışma yaşamı kalitesinin geliştirilmesi, kişi ve kişilerarası ilişkilere yönelik müdahale teknikleri, örgüt geliştirme ışığında iş ve özel yaşam dengesi, grup ve gruplararası ilişkilere yönelik müdahale teknikleri

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 29498 kez okundu.