Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL

BST 101 İKTİSATA GİRİŞ (3 0 3)

Ekonomi biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yöntemi, kıtlık kavramı ve ekonomik geçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel ekonomik sorunlar, ekonomik sorunun çözümlendiği ortam, bazı ekonomik kavramlar, talep ve arzın genel esasları, tam rekabet piyasasına fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ile tüketici dengesi, firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekel rekabet piyasaları.

BST 103 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (3 2 4)

Bilgisayar hakkında temel bilgiler/ Değişkenler/ Sabitler/ Verilen problemin analizi/ Algoritmanın oluşturulması/ Akış diyagramları.

BST 105 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2 1 2,5)

Bilgisayarların Tarihçesi, Bilgisayarı oluşturan temel yapılar, Bilgisayar Sistem Cinsleri, Bilgisayarın çalışma mantığı.

BST 107 MATEMATİK - I (3 0 3)

Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik.

YDI 015 YABANCI DİL -  I  (2 0 2)

Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

ATI  013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2)

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması.

TDI  011 TÜRK DİLİ I (2 0 2)

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları , yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik.

İKİNCİ YARIYIL

BST 102  GENEL İŞLETME (3 0 3)

Temel kavramlar, konunun önemi ve incelenme biçimi; İşletmecilik faaliyetlerinin tarihsel gelişimi; Bir sistem olarak işletme; İşletmelerin amaçları; İşletme ve çevresiyle ilişkileri, işletme biliminin diğer bilim alanları ile ilişkileri; İşletmelerin sınıflandırılması; İşletmelerin hukuki şekilleri; İşletmelerin kuruluş çalışmaları (fizibilite raporu, kuruluş yerinin seçimi, konumluk yeri, organize sanayi bölgeleri); İşletmelerin büyüklüğü, büyüme şekilleri, işletme kapasitesi; İşletmenin işlevleri (yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme).

BST 104 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (3 2 4)

Programlamaya giriş ve program tasarımı ve programlamanın temelleri.  Programlama dilinin yazım kuralları ve programlama yapısı. Hata ayıklama ve düzeltme. Basit aritmetik ifadeler, karar ve kontrol ifadeleri. Diziler. Standart kütüphanelerin tanıtımı, yapısal ve modüler programlama teknikleri.

BST 106 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (2 1 2,5)

Bu derste bilgisayar ortamında tablolama, grafik çizme, veri tabanı oluşturma, internet’e giriş gibi konular işlenmektedir.

BST 108 MATEMATİK II (3 0 3)

Tek değişkenli reel fonksiyonlar; limit ve süreklilik, türev ve diferansiyel; zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları; maksimum, minimum, ortalama değer teoremi. İntegrasyon; belirsiz integral kavramı, integrasyon yöntemleri, belirli integral, integral hesabın esas teoremi, integral hesabın ortalama değer teoremi. Belirli integrallerin uygulamaları; alan, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacim hesapları. Transandan fonksiyonlar. İntegrasyon teknikleri, L'Hospital kuralı, genelleştirilmiş integraller.

YDI 016  YABANCI DİL -  II (2 2 3)

Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, zamanların kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

ATI 014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II (2 0 2)

T.B.M.M’nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M’nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları.

TDI 012 TÜRK DİLİ - II (2 0 2)

Konuşma eğitimi: İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme-sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

BST 201 VERİ YAPILARI (2 2 3)

Temel veri yapıları: diziler, liste, yığıt, kuyruk, öncelik kuyruğu, ağaçlar. Özyinelemeli programlama. Hash tablosu, çizgeler. Algoritma karmaşıklığı, O-gösterimi, algoritmaların bellek ve zaman gereksinimleri. İkili ağaçlar ve arama. Ağaç tarama algoritmaları. Sıralama algoritmaları. "

BST 203 SAYISAL DEVRE TASARIMI (3 2 4)

Mantık Kapıları Kullanarak Devre Tasarımı: Üç bit giriş-sekiz bit çıkış kod çözücü devre tasarımı, Veri seçiciler ve Veri dağıtıcılarla ilgili devre tasarımı; Flip-Flop Kullanarak Devre Tasarımı: Asenkron ve Senkron sayıcı tasarımı, Kaymalı kaydedici tasarımı, Paralel giriş-paralel çıkış kaymalı kaydedici, Paralel giriş-seri çıkış kaymalı kaydedici; Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı: EPROM programlama, Frekansmetre tasarımı, Programlanabilir mantık dizisi (PLA) tasarımı, EPROM kullanarak multiplexer tasarımı.

BST 205  İSTATİSTİK  (2 1 2,5)

İstatistik kavramı, uygulama yerleri, indeksler, fiyat indeksleri zaman serileri, istatistik ilişkileri, ekonomi ve meslek istatistikleri gibi konular ile işletmelerde ve çalışma hayatında bu bilgilerin kullanım ve uygulamaları öğretilecek ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşları ve amaçlarını tanıyacaktır.

BST 207 YAPISAL PROGRAMLAMA (3 2 4)

C++ dili ile programlamaya giriş; algoritma ve algoritma akış diyagramı, yapısal programlama kavramları: sıra, seçim, yineleme, soyutlama, yukarıdan aşağıya tasarım; programlama aşamaları; derlenen, yorumlanan diller; değişkenler ve veri tipleri, operatörler; akış denetimi, seçim, yineleme, dallanma komutları; bileşke veri tipleri, diziler, karakter katarları; fonksiyonlar, parametre aktarımı, arşiv fonksiyonları, tanım bölgesi; işaretçiler: bellek yönetimi, dizi işaretçi ilişkisi; önişlemci, başlık dosyaları; dosya işlemleri yer alır.

BST 209 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA (3 2 4)

Nesne ve sınıf kavramı. Modüler tasarım, saklama sınıfı, kalıtım, çok biçimlilik, özel operatörler, operatörlerin aşırı yüklenmesi, değişken ömrü, dinamik bellek denetimi. Nesne yapıcı ve yok ediciler, yapıcılar üzerindeki kısıtlamalar, yapıcıların çağrılması, parametreli ve varsayılan yapıcılar.

ING 021 İNGİLİZCE 1 (4 0 4)

İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BST 202 PROGRAMLAMA DİLİ UYGULAMALARI (3 2 4)

C++ programlama dili kullanılarak; Program yapısı, Veri tipleri ve Tanımlama blokları, Editör kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü (tekrarlama) komutları, Pointer’lar, Function altprogramları, Standart fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (Run-time, Compiler), Header dosyalar, Dosyalama (Text, Binary).

BST 204 DOSYA ORGANİZASYONU VE İŞLEMLERİ (2 2 3)

Dosya kavramı, modern bilgisayarlarda sabit disk yapısı ve disk üzerine dosyaların kaydedilmesinin fiziksel anlamı. Dosya tipleri ve işlemleri; sırasız dosyalar, sıralı dosyalar, indeksli sıralı dosyalar: ISAM ve B+-tree yapıları, direk erişim dosyaları; karma (hashing) fonksiyonları. Dosya işlemlerinin zaman analizleri. Seçilen güncel sabit disk örneklerinin özelliklerinin incelenmesi.

BST 206  BİLGİSAYAR MİMARİSİ - I  (3 0 3)

Merkezi işlem birimi; İç yapı, komut yapıları, adresleme kipleri, Pipeline ve paralel veri işleme, Giriş/Çıkış ve çevre birimlerin bağlantıları, el sıkışma, Kesmeler, Doğrudan bellek erişimi (DMA), Bellek organizasyonu; Cep bellek, Görüntü bellek, Bellek Yönetim Birimi, Bilgisayar aritmetiği; Kayan noktalı sayılar, Çok işlemcili sistemler.

ING 022 İNGİLİZCE 2 (4 0 4)

Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

BEŞİNCİ YARIYIL

BST 301 GÖRSEL PROGRAMLAMA - I (3 2 4)

Görsel bir programlama dilini kurabilme ve kullanabilme. Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Nesnel programlama yapısını yapısal programlamadan ayırt edebilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görsel açıdan düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme.

BST 303 İŞLETME ENFORMATİK SİSTEMLERİ (3 0 3)

Firmalarda kullanılan temel bilgi sistemlerini tanıma, bu sistemlerin kurulumu organizasyonu ve denetimi. Yönetim Bilgi sistemleri, otomasyon sistemleri, Doküman yönetim sistemleri. Haberleşme sistemleri.

BST 305 İŞLETİM SİSTEMLERİ (3 2 4)

İşletim sistemlerine giriş. İşletim sistemlerinin tarihi İşletim sistemlerinin görevleri.

İşletim sistemlerinin yapısı. Örnek işletim sistemleri: Unix ve Windows genel bakış

Tek iş, çok iş düzeni. Merkezi işlemci yönetimi. Bellek yönetimi Disk Yönetimi Disk bölümleri Disklerin durumlarını kontrol etme Disk bölümleri yapılandırma Disk Bölümleri Boyutlandırma Var olan disk bölümlerini dönüştürme Dosya Sistemleri Dosya sistemi nedir Dosya sistemi amaçları Dosya çeşitleri özellikleri ve dosya operasyonları Unix Dosya sistemi Windows dosya sistemleri Dosya ve Klasörlere genel bakış.

BST 307 INTERNET PROGRAMLAMA (3 2 4)

Internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; Web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript,  PHP, MySQL., AJAX teknolojisi.

ING 031 İNGİLİZCE 3 (4 0 4)

Dilbilgisi konularının ortanın üstü düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin ilgili oldukları sektörde iş edinmelerine fayda sağlanması.

ALTINCI YARIYIL

BST 302 GÖRSEL PROGRAMLAMA - II (3 2 4)

C# Dili ve MS Visual Studio Yazılım Geliştirme aracının kullanılmasının öğrenilmesi.

BST 304 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (3 2 4)

Veritabanı Nedir?, Niçin Veritabanı Kullanılır?, DBMS Bileşenleri, Veritabanı Modelleri, Çok kullanıcılı DBMS Mimarisi,İlişkili Veritabanı Modeli Bileşenleri, Tablo,Kayıt,Alan,Index,Anahtar, Normalizasyon Kuralları, Tablolar arası ilişki  çeşitleri, Temel SQL Sorguları SELECT FROM WHERE ,Temel Aritmetik İfadeler ve Kümeleme Fonksiyonları  SUM,AVG,COUNT,MAX,MIN,TOP N, Gruplama ve Sıralama,Gruplama ve Sıralama, GROUP BY ,HAVING,ORDER BY, Birden fazla tablo kullanarak sorgulama, INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOIN, UNION, İç içe sorgular oluşturmak, IN birleşeni, Tablolarda Değişiklik Yapma,Tablo Oluşturma, Tablolarda Değişiklik Yapma, INSERT/UPDATE/DELETE, Form ve Denetimler, Form özelliklerinin incelenmesi, Form nesnelerinin incelenmesi, Başlangıç formun hazırlanması, Raporlar.

BST 306 BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ (3 0 3)

Bilgisayar ağı nedir? Bilgisayar ağlarının kurulma nedenleri, bilgisayarın donanımlarının paylaşımı, sunucu ve istemci kavramları, dosya sunucusu, yazıcı sunucusu, web sunucusu. Ağ mimarileri, ağda kullanılan aktif ve pasif donanımlar.  Ağ yapıları ve ağ türleri. Ağ standartları ve protokoller.

BST 308 MİKROİŞLEMCİLER (3 2 4)

Temel mikroişlemci yapısını ve çalışma ilkelerini anlamak,  Bellek tasarımı, adresleme yöntemleri ve komut kümesi hakkında bilgi edinmek,  Simgesel dilde programlama yöntemlerinin öğrenilmesi,  giriş-çıkış arabirimlerinin çalışması ve yığın kavramlarının öğrenilmesi,  örnek mikroişlemci çevresinde bir mikrobilgisayar kurulması için gerekli tasarım aşamaları hakkında bilgi edinmek.

ING 032 İNGİLİZCE 4 (4 0 4)

İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler.

YEDİNCİ YARIYIL

BST 401 BİTİME PROJESİ - I (0 6 3)

Öğrenciler ferdi olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır.

BST 403 SİSTEM ANALİZİ (3 0 3)

Sistem kavramı, sistem modelleri, sistem analizi aşamaları, sistem analizinin temel faaliyetleri,  sistem planlama, veri tabanı planlama, yeni sisteme geçiş yaklaşımları.

BST 405 BİLGİSAYAR AĞ YÖNETİMİ (2 2 3)

Ağ protokolleri, ağlara yapılan saldırılar, yönlendirme ve anahtarlamalar, kablosuz ve taşınabilir ağlar, ağ güvenliği

BST 407 MESLEKİ İNGİLİZCE - I  (2 2 3)

Intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapılan, Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. Aktif ve verimli olabilmeleri için mesleki kelime bilgilerinin kuvvetlendirilmesi.

SEKİZİNCİ YARIYIL

BST 402 BİTİRME PROJESİ - II (0 6 3)

Öğrenciler ferdi olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır.

BST 404 BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ (3 0 3)

Temel kavramlar, riskler, güvenlik politikası, tehditlerin sınıflandırılması, parolalar, erişim izinleri, şifreleme teknikleri, asılama, sayısal imza, güvenlik duvarları, sanal özel ağlar, saldırı belirleme.

BST 406 MESLEKİ İNGİLİZCE - II  (4 0 4)

Intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapılan, Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için dialoglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. Aktif ve verimli olabilmeleri için mesleki kelime bilgilerinin kuvvetlendirilmesi

SEÇMELİ DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ I)

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ260 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3)

Modern pazarlama anlayışı ( pazarlama kavramı ). Pazarlama sistemi ve pazarlama planlaması. Pazar ve tüketici özellikleri: Tüketiciler pazarı ve tüketici davranışları. Endüstriyel ve uluslararası pazarlar, mallar, Pazar bölümlendirme, mamul, fiyat tutundurma, kişisel satış ve satış yöntemi, reklam, dağıtım, pazarlama  araştırmaları, uluslararası pazarlama.

SEÇ262  SOSYOLOJİ (3 0 3)

Sosyolojinin tanımı; Sosyolojinin Araştırma Teknik ve Yöntemleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür; Toplumsallaşma; Aile kurumu; Ekonomi kurumu; Eğitim kurumu; Din kurumu; Siyasal kurumlar; Nüfus; Toplumsal gruplar; Toplumsal Tabakalaşma; Toplumsal Değişme; Kentleşme ve Kent Sorunları; Endüstrileşme Süreci ve Sonuçları; Endüstriyel Toplumlar ve Karakteristikleri; Suç ve Toplum; Bilim, Teknoloji ve Çevre; Savaş ve Toplumsal Etkileri.

SEÇ264 KAMU MALİYESİ VE DEVLET BÜTÇESİ (3 0 3)

Bütçe kavramı, tarihçesi, bütçeleme ilkeleri, bütçe türleri, Türkiye’de kullanılan yöntemler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, özellikleri, 1050 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler, çok yıllı  bütçeleme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca kamu gelirleri, kamu giderleri, vergi, vergilendirme ve genel olarak Türk Vergi Sistemi’nin ele alınması, kamu borçları gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

SEÇ266 STRES YÖNETİMİ (3 0 3)

Karşılaşılan baskılar ile baş edebilmek ve hayatımızdaki olumsuzlukları kontrol altına almak için, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmektedir. Olumsuz duygu seline kapıldığımızda duygu durumunuzu olumluya çevirebilme, Olumsuz iç ses konuşmalarını olumluya çevirmek,  Diyafram nefeslerinin çalışması, Rahatlama ve gevşeme teknikleri.

SEÇ 268 İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ (3 0 3)

İşletmelerin var olan imajlarını ve reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle geliştirilecek imajları, imaj geliştirme ve oluşturma teknikleri, organizasyonel kimlik ve kurum kişiliği kavramları, işletme itibarı, planlanan imaj ve yaratılan imaj, kurum kimliğini oluşturan öğeler, marka ve kurum imajı arasındaki bağlantı, kurumsal iletişimde kullanılan araçlar, kurumsal imaj yaratmada sosyal medya araçlarının etkisini ve kullanımı, çalışan markası yaratma ve yönetme faaliyetleri

SEÇ 270 BİLİŞİM ETİĞİ (3 0 3)

Öğrencilerin işverenlerine , müşterilerine ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak.Öğrencilerin bilgisayarcılıkla ilgili meslek kuruluşlarının mesleki davranış kurallarını bilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslekleriyle ilgili ahlaki konularda bir görüşlerinin olmasını ve bu görüşü sözlü ve yazılı olarak savunabilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslek yaşamları boyunca ahlaki konuları göz önünde bulundurma, ahlaken doğru, yasal ve meslek kurallarına uygun davranma gereğini duymalarını sağlamak.

BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ II)

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ361 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3  0  3)

İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, işgören bulmanın önemi, işgören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, işgören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri.

SEÇ 363 LİDERLİK (3 0 3)

Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar. Liderlik teorileri 1: Klasik teoriler, Liderlik teorileri 2: Liderliğe yeni yaklaşımlar, liderlikte ilkeler ve değerler, liderliğin eğitimi, liderlik ve takım çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler

SEÇ 365  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)

Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

SEÇ 367 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3)

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Karması; Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Kamu ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme; Halkla İlişkiler Araçları: Yazılı araçlar, Görsel-işitsel araçlar, Diğer araçlar.

SEÇ369 TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)

Temel mikro ekonomi örn. Arz, talep, tüketici teorisi, işgücü arzı, firmanın neoklasik teorisi, üretim, maliyetler, faktör talepleri, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, hükümetin piyasaya müdahalesi, düzenlemeler, kamu malları, refah vs. Firmanın alternatif teorileri, firmanın iç yapısı, Pazar yapısı, etkinlik ücretleri, teşvik yapıları, insan kaynakları yönetimi vs. Ayrıca genellikle kullanılan fiyatlama çalışmaları, perakende satış fiyatı dengeleme ve transfer fiyatlama gibi bazı endüstriyel örgüt teorileri. Belirsizlik altında bireysel (tek kişi) karar verme, risk ve bilginin değerine karşı davranışlar. Oyun teorisi örn. Stratejik karar verme, oligopol uygulamalarla birlikte, gizli antlaşma, ürün farklılaştırması, piyasaya girişi önleyici vs. asimetrik bilginin etkili olduğu alanlardan örneğin pazarlık, fiyat verme ve açık arttırma. Manevi zarar ve ters seçim durumları. Sınırlı maksimumlaştırma ve lagrange fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması gibi konular ders kapsamında ele alınacaktır.

SEÇ 371 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3)

Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama

SEÇ 373 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3)

Türk Vergi Sisteminin genel nitelikleri; Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin sınıflandırılması, Gelir Vergisi; gelir vergisinin önemi, konusu, mükellefiyet şekilleri, gelir unsurlarının incelenmesi ve uygulamalar, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların incelenmesi, gelirin toplamının bulunması, gelir vergisi beyannamesi ve uygulamalar. Gelir vergisi oranları, indirimleri, ödenmesi, geçici vergi, Kurumlar Vergisi; konusu, mükellefiyet şekilleri, muaflıklar ve istisnalar, vergi matrahının hesaplanması, harcamalar ve indirimler, kurumlar vergisi beyannamesi, tarh, kaynakta vergilendirme, ödeme, geçici vergi, servet ve servet transferinden alınan vergilerin incelenmesi, veraset ve intikal vergisinin,Katma Değer Vergisi’nin  özel tüketim vergisinin, banka ve sigorta muameleleri vergisinin incelenmesi.

SEÇ 375 ALMANCA I (3 0 3)

Almanca dil yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama.

ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ III)

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 360 E-TİCARET (3 0 3 )

Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette  güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web tabanlı isletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması.

SEÇ 362 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI (3 0 3)

Aile şirketlerinin kurulması, isletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon fonksiyonlarının entegrasyonu.

SEÇ 364  HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3)

Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması, vaka analizi yöntemi kullanılarak islenecektir.

SEÇ 366 ULUSLARARASI EKONOMİ  HUKUKU (3 0 3)

Uluslararası ticaretin hukuki düzenlemesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlemesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlemesi, yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

SEÇ 368 OPERASYON ANALİZİ VE PLANLAMA (3 0 3)

Operasyon analizi ve yönetimi; operasyon yönetiminde eğilimler; operasyon stratejisi; karar teorisi, tahmin yöntemleri; operasyon süreçleri; teknoloji yönetimi; kuyruk modelleri; benzetim; operasyon, kapasite, işgücü, envanter planlaması. Uygulamalarda karar destek paket programları kullanımı.

SEÇ 370 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

Psikoloji ve yönetim disiplinleri arasındaki ilişki; Örgütlerde bireyler, birey davranışı ve yönetim ilişkisi; Psikoloji alanında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; Örgütlerde gruplar, grup davranışı ve yönetim ilişkisi; örgütsel sistem boyutları yönetim ilişkisi. Örgütsel taraflar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesi; Bireysel, grupsal ve örgütsel sistemden kaynaklanan sorunlar, yönetim sorunları ve çözüm yöntemleri.

SEÇ372  İŞLETME FİNANSI (3 0 3)

Önemli kurumsal mali kararları vermenin, geniş çerçevede anlamanın çatısının geliştirilmesi. Mali finansman ve ödeme politikaları, alternatif  menkul değer sigortasının çıkarılması, birleşmeler ve kazanımlar.

SEÇ374 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3)

Karar verme nedir? Karar türleri,  belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, etkin karar verme süreci, yönetimde karar verme teknikleri : beyin fırtınası, balık kılçığı, pareto diyagramı, fayda-maliyet analizi.

SEÇ 376 ALMANCA II (3 0 3)

Almanca dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

SEÇ378 MESLEK ETİĞİ (3 0 3)

Etik kavramı; etik ve yasalar; ahlaki gelişim evreleri; etik davranışın toplumsal etkenleri: kültür, değerler ve normlar; görgü kuralları ve etik; etik ilkelerinin geliştirilmesi ve etik sistemleri; etik dışı davranışlar; meslek kavramı; mesleki birlik; etik kod; çeşitli alanlarda etik ilkeler

YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ IV)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBST 421 ULUSLAR ARASI TİCARET (3 0 3)

Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karsılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri.

SEÇBST 423 BİLGİSAYAR MERKEZLİ YÖNETİM (3 0 3)

Bilgisayar merkezli yönetim kavramı, bilgisayar merkezli yönetim felsefesi, sistem analizi, donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürün geliştirme ve bilgisayar destekli tasarım, satın alma ve tedarik planlaması, bilgisayar destekli envanter yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması ve üretim planlama, proje planlama ve kontrol, maliyet sistemleri, mali planlama ve bütçeleme, personel yönetimi ve insan kaynakları planlamasında bilgisayar desteği,

SEÇBST 425 GÖMÜLÜ SİSTEMLER (3 0 3)

Gömülü sistemlere giriş. Temel donanım özellikleri. Gömülü yazılım geliştirme araçları ve hata ayıklama yöntemleri.

SEÇBST 427 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (3 0 3)

Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayarlar, Matematiksel Programlama, Standart Doğrusal Programlama, Simplex Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Analizi, Düzeltilmiş Simplex Yöntemi, Dal ve Sinir Algoritması, Tamsayılı Programlama, Amaç Programlama.

SEÇBST 429 VERİ İLETİŞİMİ (3 0 3)

İletişim kavramına giriş, protokoller. Modem, çoklayıcı, iletişim kurallarının dönüştürülmesi, seri ve paralel veri giriş / çıkış ara yüzler, veri hattı iletişim kuralları, hata tanıma ve düzeltme, veri akış denetimi, iletişim amacıyla kullanılan işlem birimleri.

SEÇBST 431 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ (3 0 3)

İleri düzey bilgisayar grafik uygulamaları tekniği. Gölgelendirme, soldurma, ışın izleme, desen eşleme, parça sunma. Hareket konusu ve dijital animasyon oluşturmaya giriş. Kullanıcı ara yüzü ve pencere yönetimine yönelik grafiksel iş istasyonu dizaynı konusuna giriş.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 461 ULUSLARARASI İLİŞKİLER (3 0 3)

Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

SEÇ 463  İLETİŞİM TEKNİKLERİ(3 0 3)

Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar.

SEÇ465 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (3 0 3)

Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tespiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, sistem uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.

SEÇ 467 RESMİ YAZIŞMALAR VE RAPOR YAZMA (3 0 3)

Rapor çeşitleri, tarifleri, soruşturma raporlarının şekli ve belirlenecek hususlar, gümrüklerde tutulan tutanakların şekilleri ve unsurları ile belirtilecek hususlar, örnekleri ile tatbiki.

SEÇ469 ALMANCA III (3 0 3)

Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ V)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBST 420 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3)

Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol; klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması; çevre ve yönetim kültürü.

SEÇBST 422 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3)

Kalite tanımı, Kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  Kavramı, felsefesi, modeli, araçları.  Dening ilkeleri, Kalite Maliyetleri, TKY kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslamama (benchmarking) gibi konularla ilişkisi, TKY uygulamaları, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite yönetim sistem standartları.

SEÇBST 424 SİMÜLASYON VE MODELLEME (2 2 3)

Simülasyon ve Monte Carlo tekniklerinin istatistiksel temelleri, kesikli ve sürekli rastgele değişkenlerin simülasyonu, rastgele değişkenlerin fonksiyonlarının Monte Carlo tekniği ile beklenen değerleri, modelin Monte Carlo tekniği ile belirlenmesi, sistem parametrelerinin sayısal tahminlerinin elde edilmesi.

SEÇBST 426 WEB TASARIMI (2 2 3)

HTML dili ve temel etiketler. HTML editörleri ile web tasarımı. Web tasarım ve yönetim programları: dosya işlemleri, menüler, menü seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve stillerin kullanımı, sayfalara sembol, animasyon, resim ve clipart ilave etme, frame yapısının kullanılması. Hazır Javascript kodlarının (buton, menü scriptleri, yazı ve resim efektleri, vb.) web sayfalarına eklenmesi. Web sitelerinin ftp yapılarak yayınlanması. 

SEÇBST 428 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 2 3)

Bilgisayar Destekli Tasarım metotlarının ve uzman sistemlerin tarihsel gelişimi. Çeşitli disiplinlerde bilgisayar destekli tasarım uygulanışı. Bilgisayarla görsel simülasyonlar. 2 ve 3 boyutlu uygulamalarda bilgisayar destekli ortak çalışmalar. Bilgisayar destekli tasarım ekip çalışmaları.  Bilgisayar destekli tasarımda hazır yazılımların kullanılması. Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarıyla eskiz, geliştirme ve sonuçlandırma.

SEÇBST 436 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ (3 0 3)

Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının  oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, diş görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 460 KRİZ YÖNETİMİ (3 0 3)

Kriz tanımı ve önemi. Krizin özellikleri ve türleri, Krizin oluşma nedenleri, oluşma zamanı kriz önleyici eylemler, krizden etkilenenler, yol açabileceği sorunlar, kriz yönetimi tanım ve amaçları, kriz öncesi yönetim, kriz ortamında yönetim, örgütün krize hazır olmasının sağlanması, uygulamadan örnekler.

SEÇ 462  STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3)

Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında birçok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur.

SEÇ 464 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ (3 0 3)

Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, öğrenen örganizasyonlar, sanal organizasyonlar, karşılaştırmalı yönetim, çalışanların güçlendirilmesi , amaçlara göre yönetim, dış kaynaklardan yararlanma, toplam kalite yönetimi vb modern ve postmodern yönetim anlayışları hakkında bilgi sahibi olarak bu bilgileri kendi mesleki alanında kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SEÇ 466 ALMANCA IV (3 0 3)

Dilbilgisi konularının ortanın üstü düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin ilgili oldukları sektörde iş edinmelerine fayda sağlanması.

SEÇ 468 ÖRGÜT VE YÖNETİM GELİŞTİRME ( 3 0 3)

Örgüt geliştirme ve temel unsurları, örgüt geliştirme süreci ve uygulaması, örgüt sistemine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri, örgütün alt sistemlerine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri, müdahale tekniği olarak alternatif çalışma saatleri, örgüt sistemine yönelik süreçlerle ilgili müdahale teknikleri, çalışma yaşamı kalitesi ve müdahale tekniği olarak çalışma yaşamı kalitesinin geliştirilmesi, kişi ve kişilerarası ilişkilere yönelik müdahale teknikleri, örgüt geliştirme ışığında iş ve özel yaşam dengesi, grup ve gruplararası ilişkilere yönelik müdahale teknikleri

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 53534 kez okundu.