Bankacılık ve Sigortacılık Ders İçerikleri

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BİRİNCİ YARIYIL

BSB 101 İKTİSATA GİRİŞ  (3 0 3) 
Ekonomik kavramlar; tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı, mal, hizmet ve fayda, ekonomi biliminde yöntem, ekonominin dalları; Talep, bireysel talep ve grup talebi, piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler; Arz, firma arzı, endüstri arzı ve endüstri arz eğrisi, arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar. Piyasa kavramı talep çizelgesi, arz çizelgesi, denge fiyatının oluşumu açısından piyasada fiyatın oluşumu ve piyasa mekanizması. Talep ve arz esneklikleri; esneklik kavramı; talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, arzın fiyat esnekliği, arzın çapraz esnekliği. Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi; Üretim ekonomisi.

BSB 103 GENEL İŞLETME I (3 0 3) 
İnsan ve ihtiyaçlar, İnsan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, İşletme kavramının tanımı,Temel kavramlar,İşletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, İşletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, İşletme çeşitleri ve İşletmeler arası anlaşmalar bakımından İşletmelerin Sınıflandırılması, Hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

BSB 105 GENEL MUHASEBE I (2  1  2,5) 
 İşletme ve muhasebe, bilanço ve mali işlemler, gelirler tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesap, muhasebede kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe dönemi başındaki işlemler, muhasebe süreci, mal alım-satım işlemlerinin “aralıklı envanter yönetimine” göre kaydı, aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi” ne göre kaydı, geliştirilmiş aralıklı envanter yönetimi uygulaması, mal alım-satım işlemlerinin “devamlı envanter yönetimi” ne göre kaydı, devamlı envanter yönetimi uygulaması, Katma Değer Vergisi uygulamaları, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama.

BSB 107 FİNANSAL MATEMATİĞE GİRİŞ I (3 0 3) 
Logaritma, diziler , üslü ifadeler, köklü ifadeler, faiz, faiz türleri , basit faiz, bileşik faiz, gelecek değer, bugünkü değer, yüzde hesaplamaları, taksit hesaplamaları, kredi hesaplamaları konuları ele alınır.

BSB 109 BANKACILIK VE FİNANSIN TEMELLERİ (3 0 3) 
1. Finansal sistemlere giriş; finansal sistemlerin rolü. Mali aracılar, menkul değerler ve piyasalar. Mali piyasaların taksonomisi. Finansal talebin doğası. Finansal piyasaların yapısı. 2. Karşılaştırmalı finansal sistemler; piyasa tabanlı sistemlere karşı banka tabanlı sistemler. Yasal görüşler. 3. Mali aracılığın rolü; mali aracılığın yapısı ve süreci. Mali aracılığın teorileri. Mali aracılığın göstergeleri. 4. Bankaların düzenlenmesi 5. Bankacılıkta risk yönetimi; piyasa riskleri: likidite riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski. Kredi riski: eleme ve denetim, kredi sınırlandırma teminatı. 6. Finansal menkul değerler: risk ve getiri; portfolyo analizi: ortalama varyans portfolyo teorisi. Portfolyo seçimi süreci: mali varlıklarının getiri korelasyonu. Menkul değer fiyatlama modelleri: sermaye varlıkları fiyatlama modelleri ve arbitraj fiyatlandırma teorisi. 7. Sermaye bütçelemesi; bono ve hisse senedi fiyatlandırması. Net bugünkü değer. Proje değerlendirme. 8. Finansal piyasalar: bilginin iletişimi; etkin piyasalar, teori ve amprik  tanıklık. Zayıf, yarı güçlü ve güçlü verimli konseptler. Fazla getiri konseptleri. Mikro yapılar.

BSB 111 HUKUKA GİRİŞ (3 0 3)  
Toplum ve sosyal düzen, sosyal davranış, davranış kuralları, hukukun tanımı, amacı ve fonksiyonları, Pozitif hukukun kaynakları, yazılı kaynaklar, örf ve adet hukuku, içtihat hukuku, hukuk kurallarının yapılması ve uygulaması, kanunlaştırma, hukuk kurallarının anlam bakımından uygulanması, hukuk kurallarının nitelik bakımından uygulanması, yer ve zaman bakımından uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, özel hukuk dalları, kamu hukuku dalları, karma nitelikli hukuk dalları.

TDI  011 TÜRK DİLİ  I  (2 0 2) 
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve  özgeçmiş yazma kuralları , yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik.

ATI  013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2) 
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması.

YDI 015  YABANCI DİL I  (2 0 2) 
Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

 

İKİNCİ YARIYIL

BSB 102 MİKRO İKTİSAT (3 03) 
Ekonomide temel kavramlar (ihtiyaç, fayda, mal ve hizmetler, üretim, üretim faktörleri, gelir, tüketim, tasarruf, yatırım ,değer, mübadele, para ve fiyat), ekonominin ana sorunları, ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm) ve karma ekonomi, piyasa ve çeşitleri, piyasada karar birimleri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları, fiyat teorisi, talep ve arz, fiyat oluşumu, tüketim teorisi, fayda, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim fonksiyonu ve azalan verimler yasası, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında firma dengesi, tekel piyasaları, oligopol piyasaları, tekelci rekabet piyasaları.

BSB 104  GENEL İŞLETME II (3 0  3) 
İşletme yönetiminin gelişimi, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmenin kuruluş yerinin seçimi, İşletme büyüklüğü, kapasite türleri, İşletmenin yapısal analizi, İşletmenin işlevleri, İşletmecilik temel ilkeleri, Toplam kalite yönetimi.

BSB 106 GENEL MUHASEBE II (2  1  2,5) 
Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma.

BSB 108 BANKA KAYNAK MALİYETİ VE FİNANSAL MATEMATİK (3 0 3) 
Banka kaynak kavramı, kredi ve kredi türleri, kaynak maliyeti, Paranın zaman değeri, Olağan anüite, Peşin anüite, iç verim yöntemi, enterplasyon, kar hesaplamaları, kredi maliyeti, sermaye maliyeti, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, başabaş analizi, tahvil değerleme, hisse senedi değerleme, risk ve getiri, portföy riski konuları ele alınacaktır.

BSB 110 TEMEL KREDİ (3 0 3) 
Kredinin unsurları, bankaların kredi mevzuatı konusunda hukuki çerçeve, Uygulamada nakdi ve gayri nakdi kredi türleri, bu alanlarda verilen bch,,aet,spot,gün içi,nakit yönetim,tüketici finansman kredileri,taşıt kredileri,konut kredileri, çek taahhüt,teminat mektubu, referans mektubu  kredi ürünleri, iç ticaretin finansmanı konusu.

BSB 112 SİGORTANIN TEMELLERİ (3 0 3) 
Bu konu sigortanın temellerine girişi ve altyapıyı ve temel sigorta ilkelerini yöneten sigorta sözleşmelerin temel ilkelerini sağlar. Ayrıca yasal, ekonomik, finansal, aktüaryal ve diğer ilkelerle ilgili bilgi sağlar.

TDI 012  TÜRK DİLİ  II (2 0 2) 
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler.

ATI 014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II (2 0 2) 
T.B.M.M’nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M’nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları.

YDI 016 YABANCI DİL II (2 0 2) 
Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

BSB 201 MAKRO İKTİSAT (3 0 3) 
Makro ekonomik akımın doğuşu ve makro modeller. Milli gelir hesaplanma yöntemleri. Milli geliri belirleyen faktörler. Denge milli gelirin belirlenmesi. Paranın özellikleri, Para çeşitleri, Emisyon rejimleri. Paranın ekonomideki rolü. Merkez bankası, fonksiyonları ve Merkez Bankası Para Politikası Enflasyon tanımı-çeşitleri-nedenleri-çözüm yolları. Deflasyon, stagflasyon, devalüasyon kavramları. İstihdam ve işsizlik kavramları. Konjonktürel dalgalanmalar. yatırım kavramları, çarpan analizi,  Büyüme ve kalkınma modelleri. Dış ticaret teorileri. Gelir dağılımı politikaları.

BSB 203  FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (3 0 3) 
Bu ders finansal piyasaların ekonomisine ve finansal kuruluşlara ( bankalar dahil), ayrıca merkez bankası ve para politikasına odaklanır. Bu derste öğrencileri faiz oranı hesaplaması, hisse senedi piyasası, rasyonel beklentiler teorisi, finansal türevler, banka yönetimi ve kuralları tanıtılır. Bu ders ayrıca bankacılık ve finansal krizleri anlamak için finansal sistemde bulunan asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerin nedenlerini inceler. Merkez bankasıyla alakalı, para yaratmak, para politikasını uygulamak ve para geçiş mekanizması gibi konular tartışılacak. Ayrıca dahil olan konular döviz piyasası ve uluslararası finansal sistem. Dersin sonunda, öğrenciler finansal ve parasal ekonominin temel teorilerini ve finansal parasal sistemi anlamaya aşina olurlar

BSB 205 İŞLETME İSTATİSTİĞİ I (2 1 2,5) 
İstatistiğe giriş; istatistik araştırmalarda aşamalar; Frekans dağılımları; Ortalama ve dağılma ölçüleri; Temel olasılık teorisi; Düzeltilmiş olasılık ve Bayes teoremi; Olasılık dağılımları; Örnekleme ve örnekleme dağılımları; Tahmin teorisi.

BSB 207 FİNANSAL ANALİZ (3 0 3) 
Bilanço, Gelir tablosu, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Finansal Analiz Teknikleri; İşletmelerin Borç Ödeme Gücünün Analizi; Çalışma Sermayesinin Analizi. Finansal Güce İlişkin Analiz; Kârlılık Analizi: Satışlara göre kârlılık, Varlıklara göre kârlılık, Kaynaklara göre kârlılık.

BSB 209  BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) 
Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler;Ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri  Borçlar Hukukunda İcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa , Haksız İktisap Halleri , Borçların İfası , Zamanaşımı Müddetleri , Borç Ödenmemesinin Neticeleri , Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesirleri , Borçların Sona Ermesi , Borçların Nevileri , Akdin Muhtelif Nevileri.

BSB 211 BİLGİSAYARA GİRİŞ (2 1 2,5) 
Windows İşletim Sistemi; Masaüstü ortamını kullanma, Masa üstü nesnelerinin içeriklerini açıklama ve amacı doğrultusunda kullanma, Görev çubuğundaki nesneleri açıklama ve özelliklerini ayarlama, Başlat menüsü seçeneklerini kullanma, Klasör ve dosyalarla ilgili olarak, seçme, oluşturma, taşıma, kopyalama, yeniden adlandırma, silme işlemlerini yapma, CD kullanımı ile ilgili olarak kopyalama, biçimlendirme işlemleri, Microsoft Ofis; Word ile Dosya açma, kapatma, kaydetme işlemleri, Doküman üzerinde metin seçme, taşıma, kopyalama işlemleri, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama ve düzenleme, Çıktı işlemleri için sayfa yapısı ayarlama, üst bilgi ve alt bilgi hazırlama, Excel ile Hücre, satır, sütun ve sayfalar üzerinde seçme, taşıma, kopyalama, ekleme işlemleri, Seçilen hücreleri biçimlendirme, Hücrelere formüller yazma, Sayısal veri tablolarını kullanarak grafikler çizme, Power Point ile Slayt oluşturarak üzerine çeşitli nesne ekleme

ING 021 İNGİLİZCE 1 (4 0 4)
İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BSB 202 TİCARET HUKUKU (3 0 3) 
Ticaret ve Ticaret hukuku, Uygulama Alanı, Tarihçesi, Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticari işler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Markalar, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları Adi Şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi. Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret Şirketleri ile Benzer ve Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine Uygulanacak Hükümler ve Uygulama Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerin Kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu Organların Yetki, Görev ve Sorumlulukları. Söz Edilen Şirketlerin Sona Erme Sebepleri.

BSB 204 PARA VE SERMAYE PİYASALARI (3 0 3) 
Yurtiçi, uluslararası finans piyasaları ve kuruluşlarının operasyonları ve fonksiyonları. Bono fiyatlarının seviyelerinin ve faiz oranı yapılarının belirleyici unsurları. Finansal piyasalarda riski yönetmenin ve ölçmenin teknikleri.

BSB 206 İŞLETME İSTATİSTİĞİ II (2 1 2,5) 
Hipotez testleri; Parametrik olmayan testler; Ki-kare testleri; Varyans analizi; Regresyon ve Korelasyon analizi; Çoklu regresyon ve korelasyon analizi; Zaman serisi analizi; İndeks sayıları, öğrenilen yöntemlerin ekonomi ve finans alanına dönük örnek çalışmaları.

BSB 208 BANKA MUHASEBESİ (2 1 2,5 ) 
Banka ile İlgili Temel Kavramlar ve Kuruluş İşlemleri. Bankaların Kaynak Sağlama ve Muhasebe İşlemleri. Bankada Yapılan Kredi İşlemleri. Bankada Yapılan Kambiyo İşlemleri. Bankada Yapılan    Hizmet İşlemleri.

BSB 210 HAYAT SİGORTALARI (3 0 3)
Hayat Sigortaları, Hayat Sigortası Ürünlerinin Fiyatlandırılması, Risk Yönetimi Aracılığıyla Hasar İhtimallerinin Yönetimi, Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Döngüsü, Risk Yönetiminin Faydaları.

ING 022 İNGİLİZCE 2 (4 0 4)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

BEŞİNCİ YARIYIL

BSB 301 PARA VE BANKA (3 0 3) 
Bu ders finansal piyasaların, finansal sistemin, rolünü, doğasını ve –para ve bankacılık- ve  ekonomi arasındaki bağlantıları vurgular. Vurgu, önemli buluşlar ve güncel değişimler ve para ve maliye politikalarıyla beraber finansal ve ekonomik sistemlerin yakın intertwined durumları hem teorik hem pratik yapılanmasına dayanır.

BSB 303 BANKACILIK HUKUKU (3 0 3) 
Bankalar Kanunu ve uygulaması; Banka, bilanço, gelir tablosu ve diğer finansal tablolar; Bankaların günlük, haftalık ve aylık banka içi ve Merkez Bankası raporlama sistemleri; Bankaların çeşitli fonksiyonları ve Türkiye'de bankacılıkta karşılaşılan sorunlar; Teftiş Kurulu Başkanlığı; Krediler ve kurumsal pazarlama; Dış ilişkiler; Fon yönetimi; Bireysel bankacılık; Bankacılık işlemleri yönetimi; Mali kontrol, otomasyon ve organizasyon yönetimi.

BSB305 MAL SİGORTALARI (3 0 3)
Sigortalar hakkında genel bilgi, yangın sigortalarına giriş ve tarihsel gelişim, özel türler (uygulamalı) ve genel şartlar, yangına bağlı kâr kaybı sigortaları, hasar ve tazminat, çeşitli hükümler, zorunlu deprem sigortası, yangın sigortalarında risk yönetimi, oto kaza ve zorunlu oto kaza sigortaları, havacılık sigortaları, kaza sigortalarında risk yönetimi, hasar uygulamaları.

BSB307 YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ (3 0 3)
Yatırım kavramı ve yatırım türleri, yatırımların analizi, yatırımları değerlendirme teknikleri, net bugünkü değer yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, iç verim yöntemi, portföy teorisi, beklenen getiri, risk ve risk türleri, portföy riski, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli.

ING 031 İNGİLİZCE 3 (4 0 4)
Dilbilgisi konularının üst düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin bölümleri ile ilgili sektörlerde iş edinmelerine fayda sağlanması.

 

ALTINCI YARIYIL

BSB 302 AKTÜERYAL MATEMATİK (3 0 3) 
Bu dersin amacı öğrenciyi, yaşam sigortası için tek prim ve yıllıkların yaşam olasılığının hesaplanmasında kullanılan matematiğe aşina etmektir. Dersin ana hatları,  hayatta kalma dağılımları ve yaşam tabloları; hayatta kalma fonksiyonu; ölüm tabloları; ölüm sebebi; Alt tahmini. Kısmi yaş metotları. Ölüm oranı seçim tabloları; notasyon. Yaşam sigortası; ölüm anında ödemeli; ölüm yılı sonunda ödemeli; poliçe çeşitleri; değişik sigorta; değişim fonksiyonları. Yaşam boyu yıllık ödeme sözleşmeleri. Donatımlar; sürekli ödeme sözleşmeleri; yıllık ödemeler; daha sık ödemeler; değişim fonksiyonları. Primler.

BSB 304 FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3)
İşletme finansına giriş, finansman fonksiyonu, tarihsel gelişim, amaçlar, kararlar üzerinde etkisi, finansman yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinler ile ilişkisi, işletmelerde finansman fonksiyonunun örgütlenmesi; Finansal analiz, rasyolar, karşılaştırmalı tablolar, dikey yüzdeler yöntemi, fon kaynak ve kullanım tablosu, enflasyonun finansal analize etkisi; Finansal planlama, yöntemler ve türleri; Finansal denetim; Finasman kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli fon kaynakları, özel finans kurumları, otofinansman; Fon kaynaklarının maliyeti ve optimal sermaye yapısı; Kâr payı dağıtım politikası ve şekilleri.

ING 032 İNGİLİZCE 4  (4 0 4)
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler.

YEDİNCİ YARIYIL

BSB  401 BANKACILIK UYGULAMALARI( 3 0 3)
Banka Kavramı, Bankacılık Türleri, Merkez Bankaları ve Görevleri, Mevduat İşlemleri, Kredi İşlemleri, ATM İşlemleri, Şube İşlemleri, Hesap Açma-Hesap Kapama ve Hesap İşlemleri, Banka Güvenliği, Müşteri İlişkileri, İnternet Bankacılığı, Risk Yönetimi, Banka Kartları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır

BSB 403 AKTİF - PASİF YÖNETİMİ (3 0 3) 
Zaman analizleri ve bağışıklık kazanma. Portföy seçimleri. Türev piyasalarında faiz oranları ve bunların varlık-borç yöntemine uygulanmaları. Aktüerya uygulamaları için stokastik yatırım modellemesi.  Geleneksel olarak, Aktüeryalar borçların kontrolü ve analizleri üzerinde durur. Daha modern yaklaşımlar, varlık ve borç risklerinin  birlikte analizi ve kontrolü üzerinedir. Bu ders, ortak varlık-borç risk tekniklerini öğretmek ve modelleri ortaya koyarak anlamayı kolaylaştırmak ve bu riski kontrol edebilmek için uygun varlık seçimini kullanmak için tasarlanmıştır. Ekonometrideki ve bu alandaki finansal ekonomik teoriler yanında aktüerya bilimindeki gelişmeler sonucunda varlık-borç yönetimi gelişmiştir.

BSB 405 MESLEKİ İNGİLİZCE I (4 0 4)
Orta ve üst-orta düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. 

SEKİZİNCİ YARIYIL

BSB 402 SİGORTACILIK UYGULAMALARI ( 3 0 3)
Sigorta Kavramı, Sigorta Türleri, Sigorta Kuruluşları, Sigortacılıkta Risk Kavramı, Risk Türleri, Sigorta Poliçesi, Hasar Tespiti, Zarar Tazmini, Hasar Uygulamaları ele alınacaktır.

BSB 404 MESLEKİ İNGİLİZCE II (4 0 4)
Öğrencilerin alanları ile ilgili iş hayatına atıldıklarında yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerde gerekli yazılı ve sözlü iletişim beceri ve teknikleri kazandırmak.

BSB 406 BİTİRME PROJESİ (0 3 1,5)
Öğrenciler, çalışma alanlarına ilişkin akademik kurallara uygun projeler hazırlayacakalrdır.

 

SEÇMELİ DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ (SEÇ I)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 221 KREDİ KARTLARI (3 0 3)
Kredi kartlarının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim süreci incelenecek. Türkiye’deki kredi kartları uygulamaları ve kredi kartlarını düzenleyen hukuki çerçeve araştırılarak,  kartlı ödeme sistemleri yorumlanacak, kredi kartları sınıflandırılacaktır. Kredi kartlarının makro ekonomik etkileri ve yararları araştırılacak, kredi kartları kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar tespit edilecektir. Kredi kayıt bürosu tanımlanacak, kredi referans sistemi incelenecektir.

SEÇBSB 223 TÜREV ÜRÜNLER VE FİNANSAL TEKNİKLER (3 0 3)
Türev Ürün Kavramı, Türev Piyasalar, Opsiyonlar, Forward Sözleşmeler, Swap Sözleşmeleri, Gelecek Sözleşmeleri, Türev ürünleri ve risk yönetimi, Türev ürünlerin fiyatlandırılması, Türkiye’de türev ürünler, Leasing, Faktoring, Forfaiting, Dış ticarette kullanılan finansal teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ261 RİSK YÖNETİMİ (3 0 3) 
Bu konunun amacı öğrencilere, temel konsepti, ilkeleri ve risk yönetimi uygulamaları, risk faktörleri, risk klasifikasyonunu ve risk yönetimi yöntemlerini ve idaresinin öğrenimi için donatmak.

SEÇ 263 PSİKOLOJİ (3 0 3)
Psikoloji biliminin doğası; insan davranışını inceleme yaklaşımı; nörobiyolojik yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım, fenomenolojik yaklaşım; psikolojinin kapsamı, tanımı ve alanları; psikolojide araştırma yöntemleri; davranışın biyolojik temelleri; duyum ve algılama; öğrenme; bellek; bilişim, dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünce; güdülenme; heyecan, stres ve başa çıkma; gelişim; kişilik ve kişilik kuramları; normal dışı davranışlar; sosyal psikoloji.

SEÇ 265 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (3 0 3)
Davranış bilimlerinin tanımı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan disiplinler, yönetim açısından örgütsel davranışın önemi ;  Psikoloji bilimine giriş; psikolojide kullanılan araştırma teknikleri; gelişim psikolojisi; Güdüler ve duygular ; Algılama ve Sosyal Algılama; Kişilik ;  Öğrenme;  Dil, Düşünme ve İletişim;  Tutumlar; Gruplar,  Çatışma;  İşletme ve Çevresel Etkenler;  Sosyoloji; Toplumlaşma; Kurumlar; Toplum Davranışı Olarak Kültür;  Kültür-Yönetim İlişkisi.

SEÇ 267 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (3 0 3)
Müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramlar,  müşteri tipleri, kaybedilen müşteriyi kazanma, müşteri değer yaratım süreci, müşteri sadakat programları, müşteri şikayetleri yönetimi, müşteri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojileri kullanımı.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇ II)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 220  SANAYİ EKONOMİSİ (3 0 3)
Sanayi ekonomisi, sanayi sektöründe firma davranışlarını, firma stratejilerini, devletin rekabet politikalarını, daha genel bir ifadeyle rekabet olgusunu inceleyen bir alandır. Sanayi ekonomisi dersinin amacı, piyasadaki satıcıların örgütlenme yapıları ve davranışlarının ekonomik performans ve refah üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle endüstriyel faaliyetleri diğer faaliyetlerden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır. Sanayi ekonomisinin gelişmesinde hakim olan iki farklı yaklaşım (yapı-yönetim-performans yaklaşımı ve stratejik yaklaşım) üzerinde de durulmaktadır.

 

SEÇBSB 222 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3) 
Uluslararası  işletme, karar ve piyasalar arasındaki ilişkileri vurgulayarak karar verme. Döviz kurları, fon maliyetlerinin korunması, kur değişmelerinin işlem ve ekonomik etkisinin yönetimi, sermaye bütçelemesi, işletme stratejisi ve swapların belirleyici unsurları. Bu ders gerçek hayattaki olayların  geniş biçimde uygulanmasıdır.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ260 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3) 
Modern pazarlama anlayışı ( pazarlama kavramı ). Pazarlama sistemi ve pazarlama planlaması. Pazar ve tüketici özellikleri: Tüketiciler pazarı ve tüketici davranışları. Endüstriyel ve uluslararası pazarlar, mallar, Pazar bölümlendirme, mamul, fiyat tutundurma, kişisel satış ve satış yöntemi, reklam, dağıtım, pazarlama  araştırmaları, uluslararası pazarlama.

SEÇ 262  SOSYOLOJİ (3 0 3)
Sosyolojinin tanımı; Sosyolojinin Araştırma Teknik ve Yöntemleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür; Toplumsallaşma; Aile kurumu; Ekonomi kurumu; Eğitim kurumu; Din kurumu; Siyasal kurumlar; Nüfus; Toplumsal gruplar; Toplumsal Tabakalaşma; Toplumsal Değişme; Kentleşme ve Kent Sorunları; Endüstrileşme Süreci ve Sonuçları; Endüstriyel Toplumlar ve Karakteristikleri; Suç ve Toplum; Bilim, Teknoloji ve Çevre; Savaş ve Toplumsal Etkileri.

SEÇ264 KAMU MALİYESİ VE DEVLET BÜTÇESİ (3 0 3)
Bütçe kavramı, tarihçesi, bütçeleme ilkeleri, bütçe türleri, Türkiye’de kullanılan yöntemler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, özellikleri, 1050 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun arasındaki farklılıklar, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği yenilikler, çok yıllı  bütçeleme gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca kamu gelirleri, kamu giderleri, vergi, vergilendirme ve genel olarak Türk Vergi Sistemi’nin ele alınması, kamu borçları gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

SEÇ266 STRES YÖNETİMİ (3 0 3)
Karşılaşılan baskılar ile baş edebilmek ve hayatımızdaki olumsuzlukları kontrol altına almak için, stresin benzer kavramlarla ilişkisi, stresin aşamaları ve genel uyum sendromu, stres faktörleri; bireysel, çevresel ve örgütsel stres faktörleri, stresin sonuçları ve örgütsel stres yönetimi incelenmektedir. Olumsuz duygu seline kapıldığımızda duygu durumunuzu olumluya çevirebilme, Olumsuz iç ses konuşmalarını olumluya çevirmek,  Diyafram nefeslerinin çalışması, Rahatlama ve gevşeme teknikleri.

SEÇ 268 İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ (3 0 3)
İşletmelerin var olan imajlarını ve reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle geliştirilecek imajları, imaj geliştirme ve oluşturma teknikleri, organizasyonel kimlik ve kurum kişiliği kavramları, işletme itibarı, planlanan imaj ve yaratılan imaj, kurum kimliğini oluşturan öğeler, marka ve kurum imajı arasındaki bağlantı, kurumsal iletişimde kullanılan araçlar, kurumsal imaj yaratmada sosyal medya araçlarının etkisini ve kullanımı, çalışan markası yaratma ve yönetme faaliyetleri

SEÇ 270 BİLİŞİM ETİĞİ (3 0 3)
Öğrencilerin işverenlerine , müşterilerine ve topluma karşı sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak.Öğrencilerin bilgisayarcılıkla ilgili meslek kuruluşlarının mesleki davranış kurallarını bilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslekleriyle ilgili ahlaki konularda bir görüşlerinin olmasını ve bu görüşü sözlü ve yazılı olarak savunabilmelerini sağlamak.Öğrencilerin meslek yaşamları boyunca ahlaki konuları göz önünde bulundurma, ahlaken doğru, yasal ve meslek kurallarına uygun davranma gereğini duymalarını sağlamak.

 

BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇ III)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 321 SİGORTA  MUHASEBESİ  (3 0 3)
Sigorta muhasebesine giriş. Mali tablolar. Tek düzen hesap planı ve işleyişi. Üretim muhasebesi - Prim üretim ve iptal. Üretim muhasebesi-kazanılmamış primler karşılığı. Hayat sigortaları üretim muhasebesi. Sigorta şirketlerinin aracılık işleri. Hayat sigortaları matematik karşılıklar. Devam eden riskler karşılığı. İkramiye ve indirimler karşılığı. Reasürans muhasebesi-üretim dersin konusunu oluşturmaktadır.

SEÇBSB 323 SİGORTA PAZARLAMASI (3 0 3)
Bu dersin en önemli amacı sigorta sektöründe pazarlama faaliyetleri konusunda teorik ve pratik bilgiler vermektedir. Bu çerçevede sigorta sektöründen örneklerle ders amacına uygun olarak işlenecektir. Sigorta Pazarlamasına Giriş, Müşteri Davranışları, Etkin Dinleme, Müşteri İkna Yöntemleri, Mal Sigortaları ve Satış Stratejileri, Hayat Sigortaları ve Satış Stratejileri, Kaza Sigortaları ve Satış Stratejileri, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Satış Stratejileri, Birikim Sigortaları ve Satış Stratejileri, Bireysel Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Satış Stratejileri, Sağlık Sigortaları ve Satış Stratejileri, Kurumsal işler ile Grup Sigortalarında Satış Stratejileri, Sigortacılıkta gelişen alternatif satış kanalları.

 

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ361 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3  0  3) 
İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, işgören bulmanın önemi, işgören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, işgören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri.

SEÇ 363 LİDERLİK (3 0 3)
Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar. Liderlik teorileri 1: Klasik teoriler, Liderlik teorileri 2: Liderliğe yeni yaklaşımlar, liderlikte ilkeler ve değerler, liderliğin eğitimi, liderlik ve takım çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler

SEÇ 365  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3) 
Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

SEÇ 367 HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3)
Halkla İlişkilerin Tanımı ve Karması; Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Kamu ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkilerin Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme; Halkla İlişkiler Araçları: Yazılı araçlar, Görsel-işitsel araçlar, Diğer araçlar.

SEÇ369 TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)
Temel mikro ekonomi örn. Arz, talep, tüketici teorisi, işgücü arzı, firmanın neoklasik teorisi, üretim, maliyetler, faktör talepleri, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, hükümetin piyasaya müdahalesi, düzenlemeler, kamu malları, refah vs. Firmanın alternatif teorileri, firmanın iç yapısı, Pazar yapısı, etkinlik ücretleri, teşvik yapıları, insan kaynakları yönetimi vs. Ayrıca genellikle kullanılan fiyatlama çalışmaları, perakende satış fiyatı dengeleme ve transfer fiyatlama gibi bazı endüstriyel örgüt teorileri. Belirsizlik altında bireysel (tek kişi) karar verme, risk ve bilginin değerine karşı davranışlar. Oyun teorisi örn. Stratejik karar verme, oligopol uygulamalarla birlikte, gizli antlaşma, ürün farklılaştırması, piyasaya girişi önleyici vs. asimetrik bilginin etkili olduğu alanlardan örneğin pazarlık, fiyat verme ve açık arttırma. Manevi zarar ve ters seçim durumları. Sınırlı maksimumlaştırma ve lagrange fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olunması gibi konular ders kapsamında ele alınacaktır.

SEÇ 371 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3)
Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama

SEÇ 373 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3)
Türk Vergi Sisteminin genel nitelikleri; Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin sınıflandırılması, Gelir Vergisi; gelir vergisinin önemi, konusu, mükellefiyet şekilleri, gelir unsurlarının incelenmesi ve uygulamalar, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların incelenmesi, gelirin toplamının bulunması, gelir vergisi beyannamesi ve uygulamalar. Gelir vergisi oranları, indirimleri, ödenmesi, geçici vergi, Kurumlar Vergisi; konusu, mükellefiyet şekilleri, muaflıklar ve istisnalar, vergi matrahının hesaplanması, harcamalar ve indirimler, kurumlar vergisi beyannamesi, tarh, kaynakta vergilendirme, ödeme, geçici vergi, servet ve servet transferinden alınan vergilerin incelenmesi, veraset ve intikal vergisinin,Katma Değer Vergisi’nin  özel tüketim vergisinin, banka ve sigorta muameleleri vergisinin incelenmesi.

SEÇ 375 ALMANCA I (3 0 3)
Almanca dil yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

 

ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇ IV)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 320 SİGORTA HUKUKU ( 3 0 3)
Sigorta hukukunun temel çerçevesi, sigorta hukukunun  gündelik yaşamdaki yeri ve önemi , sigorta şirketleri, sigorta araçları, sigorta sözleşmesi, mal sigortaları, can sigortaları, sorumluluk sigortaları incelenerek, sigorta hukuku alanında detaylı bilgiler verilmektedir

SEÇBSB 322 GAYRİMENKUL FİNANSMANI (3 0 3)
Gayrimenkul piyasalarının temel özellikleri, gayrimenkul finansmanının temel kavramları, ipotek kredileri (mortgage credits) ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek kredileri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasaları, ipotek bankacılığı ve uzman konut finansman kurumları uygulamaları.

SEÇBSB 324 BANKACILIKTA SATIŞ TEKNİKLERİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ(3 0 3) 
Satışta hedefe yönelik ve başarı odaklı davranış için satıcının güç kaynakları, Müşteri beklentilerinin tespitinde kullanılan psikolojik yöntemler, Müşteri beklentileri ve müşteri profili arasındaki ilişki sistemi, Müşteri görüşmelerinin etkin yönetimi ve yönlendirilmesi, Müşteriyi satın almaya yönelten doğru soruların önemi ve uygulanması, satış stratejileri ve hedeflerin belirlenmesi, Müşteri değerlendirilmesi iyileştirilmesinde inançlar ve güven ortamının yaratılması, Müşterilere kriz sürecinde uygun, alternatif bir destek sağlanması, Psikolojik satışın gücü; özellikle müşterilerde fark yaratma ve değer yaratan satış.

SEÇBSB 326 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3) 
Uluslararası  işletme, karar ve piyasalar arasındaki ilişkileri vurgulayarak karar verme. Döviz kurları, fon maliyetlerinin korunması, kur değişmelerinin işlem ve ekonomik etkisinin yönetimi, sermaye bütçelemesi, işletme stratejisi ve swapların belirleyici unsurları. Bu ders gerçek hayattaki olayların  geniş biçimde uygulanmasıdır.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 360 E-TİCARET (3 0 3 )
Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette  güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için iş planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web tabanlı isletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması.

SEÇ 362 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI (3 0 3) 
Aile şirketlerinin kurulması, isletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon fonksiyonlarının entegrasyonu.

SEÇ 364  HİZMET PAZARLAMASI (3 0 3) 
Hizmet sektöründe pazarlama fonksiyonu ve yönetimi. Pazarlama kavram ve yöntemlerinin hizmet sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulanması, vaka analizi yöntemi kullanılarak islenecektir.

SEÇ 366 ULUSLARARASI EKONOMİ  HUKUKU (3 0 3) 
Uluslararası ticaretin hukuki düzenlemesi; uluslararası ticareti organize eden kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması; uluslararası para sisteminin hukuki düzenlemesi, IMF, Dünya Bankası; ödemeler dengesi, SDR-EURO; yabancı yatırımların uluslararası düzenlemesi, yabancı yatırımların korunması; devletler ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü.

SEÇ 368 OPERASYON ANALİZİ VE PLANLAMA (3 0 3) 
Operasyon analizi ve yönetimi; operasyon yönetiminde eğilimler; operasyon stratejisi; karar teorisi, tahmin yöntemleri; operasyon süreçleri; teknoloji yönetimi; kuyruk modelleri; benzetim; operasyon, kapasite, işgücü, envanter planlaması. Uygulamalarda karar destek paket programları kullanımı.

SEÇ 370 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ (3 0 3)
Psikoloji ve yönetim disiplinleri arasındaki ilişki; Örgütlerde bireyler, birey davranışı ve yönetim ilişkisi; Psikoloji alanında geliştirilen kuramların örgütlere uygulanması; Örgütlerde gruplar, grup davranışı ve yönetim ilişkisi; örgütsel sistem boyutları yönetim ilişkisi. Örgütsel taraflar arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesi; Bireysel, grupsal ve örgütsel sistemden kaynaklanan sorunlar, yönetim sorunları ve çözüm yöntemleri.

SEÇ 372  İŞLETME FİNANSI (3 0 3) 
Önemli kurumsal mali kararları vermenin, geniş çerçevede anlamanın çatısının geliştirilmesi. Mali finansman ve ödeme politikaları, alternatif  menkul değer sigortasının çıkarılması, birleşmeler ve kazanımlar.

SEÇ 374 KARAR VERME TEKNİKLERİ (3 0 3) 
Karar verme nedir? Karar türleri,  belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, etkin karar verme süreci, yönetimde karar verme teknikleri : beyin fırtınası, balık kılçığı, pareto diyagramı, fayda-maliyet analizi.

SEÇ 376 ALMANCA II (3 0 3)
Almanca dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin alt-orta seviyesinden orta seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir.

SEÇ 378 MESLEK ETİĞİ (3 0 3)
Etik kavramı; etik ve yasalar; ahlaki gelişim evreleri; etik davranışın toplumsal etkenleri: kültür, değerler ve normlar; görgü kuralları ve etik; etik ilkelerinin geliştirilmesi ve etik sistemleri; etik dışı davranışlar; meslek kavramı; mesleki birlik; etik kod; çeşitli alanlarda etik ilkeler

YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER (SEÇ V)

                                                      Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 421 ULUSLARARASI TİCARET
Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karsılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri.

SEÇBSB 423 BİLGİSAYARLI MUHASEBE (3 0 3)
Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar, Bilgisayarlı Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Paket Program Uygulamaları, Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.

SEÇBSB 425 TARIM SİGORTASI (3 0 3)
Türkiye’de tarım sektörü, ekonomideki yeri, Türkiye’de sigorta sektörü ve ekonomideki yeri, tarım politikası, tarımda riskler ve risk yönetimi, dünyada ve AB üye ülkelerinde tarım sigortaları, Türkiye’de tarım sigortaları ve geleneksel tarım sigortaları, devlet destekli tarım sigortaları, tarım sigortaları uygulama yönetmeliği.

SEÇBSB 427 BANKACILIK VE KREDİLERİN ANALİZ VE YÖNETİMİ (3 0 3) 
Bu derste öğrenciler model bankacılık sisteminin yapısını, bankacılık faiz oranlarını ve ekonomik olaylar ve değişkenleriyle ilişkilerini, kredi enstrümanlarını, garantiye dayalı kredi değerlendirmelerini (SCS), çeşitlerini ve bankacılığa uygunluğunu öğrenirler.

SEÇBSB 429 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3 0 3)
Küreselleşme ve uluslararası ilişkiler, Dünya ekonomisindeki trendler, Uluslararası ticaretin serbestleşmesi, Sermaye hareketlerinin önündeki engeller, Sermaye hareketlerinin serbestleşme eğilimi, Dünya ve Türkiye Ekonomisi Açısından Rekabetçi Üstünlük Teorisi ve Anlamı, Mikro ve Makro Ekonomik Sorunlar, Mikro, Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Süreçleri, Sebep ve Sonuçları, Türkiye Ekonomisinin AB Entegrasyonundan Doğan Sorunları, İçsel Büyüme Teorileri, Uluslararası Ekonomik Anlaşmalar, Verimlilik Sorunları, Güncel Ekonomik Sorunlarda Dünya Yaklaşımı, Teknoloji ve Sermaye Hareketleri.

Yüksekokul İçi Seçmeli Dersler:

SEÇ 461 ULUSLARARASI İLİŞKİLER (3 0 3) 
Ulus-devlet sisteminin evrimi, güç dengelerinin işlemesi, baskı, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve uluslararası kuruluşların rolü.

SEÇ 463  İLETİŞİM TEKNİKLERİ(3 0 3)
Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar.

SEÇ 465 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (3 0 3)
  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tespiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, sistem uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.

SEÇ 467 RESMİ YAZIŞMALAR VE RAPOR YAZMA (3 0 3)
Rapor çeşitleri, tarifleri, soruşturma raporlarının şekli ve belirlenecek hususlar, gümrüklerde tutulan tutanakların şekilleri ve unsurları ile belirtilecek hususlar, örnekleri ile tatbiki.

SEÇ 469 ALMANCA III (3 0 3)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Orta seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir.

 

SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER  (SEÇ VI)

Bölüm İçi Seçmeli Dersler:

SEÇBSB 420 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3) 
Yönetim ilkeleri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol; klasik ve modern yöntemlerin karşılaştırılması; çevre ve yönetim kültürü.

SEÇBSB 422 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3 0 3)
Kalite tanımı, Kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  Kavramı, felsefesi, modeli, araçları.  Dening ilkeleri, Kalite Maliyetleri, TKY kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslamama (benchmarking) gibi konularla ilişkisi, TKY uygulamaları, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite yönetim sistem standartları.

SEÇBSB 424 DEMOGRAFİ VE HAYAT TABLOLARI  (3 0 3)
Dersin amacı, demografinin sigortacılıkta kullanımının anlatılması ve bu konuda spesifik olaylarla konunun anlaşılmasının sağlanmasıdır. Demografi nedir, Sigortacılıkta demografinin önemi, uygulamanın açıklanması,  çeşitli sigorta branşlarında demografik uygulamalar, kredi ve işsizlik sigortaları ve demografik incelenmesi, sigorta şirketlerinin hedef kitle belirlemesinde kullanabilecekleri demografik bilgiler, sigortacılıkta yeni ürün geliştirmede demografinin önemi, Hayat sigortaları ve Hayat (Mortalite) tabloları, Mortalite fonksiyonları, Komütasyon tabloları ve fonksiyonları ile bunların kullanılması, Farklı mor talite tablolarının karşılaştırılması, İrat (Emekli maaşı) ödemelerinde mortalite tablolarının seçimi ve önemi, Maluliyet Tabloları ve Morbidite Tabloları.

SEÇBSB 426 NAKLİYAT VE LOJİSTİK SİGORTALARI (3 0 3)
Nakliyat ve Emtia Sigortalarının içeriği, Nakliyat ve Sorumluluk Sigortalarının içeriği ve kapsamı, Nakliye sigortalarına Giriş, Teminat türleri, Deniz taşımalarına karşı sigortalar, Hava taşımalarına karşı sigortalar, Kara taşımalarına karşı sigortalar, uygulamalar.

SEÇBSB 428 ULUSLARARASI BANKA İŞLEMLERİ (3 0 3) 
Bu ders, öğrencilere banka işlem ve hizmetleriyle birlikte bu işlem ve hizmetlerin dış ticaret hareketlerini kolaylaştırılıcı görevleriyle ilgili bilgi vermeyi amaçlar. Ayrıca dış ülkelerde hizmet sunan bankaların dış işlemlerinde kullanılan ödeme çeşitlerinden transfer, fatura, çek ve çeşitleri üzerinde durarak öğrencilere ışık tutmaktadır. Bunlara ilave olarak ders, kredi hesabı, krediler ve tahsilat poliçeleri gibi iç ve dış ticaret (bankaların dış ticaret işlemleri), para piyasaları ve para risklerini incelemektedir.

SEÇBSB 430 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (3 0 3)
Şahıs şirketlerine yönelik uygulama, Limited şirketlere yönelik uygulama, Anonim şirketlere yönelik uygulama, Kar dağıtımı ve Tasfiye işlemleri

SEÇBSB 432 REASÜRANS UYGULAMALARI (3 0 3)
Esaslar, Reasürans çeşitleri, Bölüşmeli Reasürans Antlaşmaları, Bölüşmesiz Reasürans Anlaşmaları, Reasürans Komisyonu, Konservasyon Tespiti, Rezervler, Hasar Oranı Hesaplanması.

SEÇBSB 434 YATIRIM ANALİZİ VE YÖNETİMİ (3 0 3)
Bu ders menkul kıymetlerin yatırımıyla ilgilidir. Menkul değer analizlerine ve portföy yönetimine kapsamlı girişi sağlar. Menkul kıymet portföyleri, önceden belirlenmiş bir grup amacı yerine getirir. Faiz analiz çerçevesine bağlı olarak ayarlanmış tanımsal, kurumsal ve kantitatif karar verme metotları bilgili yatırımcı içindir. Modern portföy teorileri, risk ve kar arasındaki ilişki, verimli piyasalar, tahviller, opsiyonlar ve diğer kavramları kapsar.

SEÇBSB 436 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ (3 0 3) 
Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının  oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilme

Bu içerik 25.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18952 kez okundu.