SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer almakta ve yüksek risk grubu ülkeler arasında bulunmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerine hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve kentleşme gibi faktörlerin de eklenmesiyle önümüzdeki 100 yıl içinde ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık %25 oranında azalması beklenmektedir.
Su Verimliliği Seferberliği kapsamında hazırlanan eylem planı çerçevesinde üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürütülmesi planlanan çalışmalar da belirlenmiştir.
Bu kapsamda Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.09.2023 tarihli toplantısında; üniversitelerde ve kampüslerde çevre bilincinin ve ekolojik farkındalığın artırılması, sürdürülebilirliğin yaşam kültürüne dönüştürülmesi ve su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda aşağıda yer alan hususlara önem verilmesi uygun görülmüştür.
Üniversitelerde "Genç-Su Buluşmaları" temalı etkinlikler düzenlenerek, konunun akademik
düzeyde ve üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırılması.
Yeşil Kampüs çalışmalarına (Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi) su verimliliği
uygulamalarının da dahil edilmesi, kampüsler genelinde farkındalığın artırılması, kampüste
uygulanacak verimlilik tedbirlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan
Yükseköğretim Kampüslerinde Su Verimliliği Rehberi'nin dikkate alınması ve bu tür başarılı
uygulamaların yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde, lisans ve yüksek lisans kapsamında sürdürülebilirlik, çevre
yönetimi ve su verimliliği konusunda derslerin programda yer alması, bu derslerin uygulama
örneklerinin de toplumla paylaşılması.
Ülkemizin su yönetim politikaları ve su verimliliği kapsamında belirlenen ihtiyaçlara, ulusal
stratejilere ve yürürlükte olan eylem planlarına katkı sağlayacak ve bütünlük arz edecek konularda akademik çalışmalar (yüksek lisans – doktora tezleri, projeler, vb.) gerçekleştirilmesi, çalışmaların topluma duyurulması.
Su verimliliği konusunda farkındalık ve eğitim faaliyetleri kapsamında STK'lar ve ilgili kamu
kurumları ile diyalog ve iş birliğinin sağlanması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, su verimliliği
temalı panel, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi.
Suyun verimli kullanılmasını sağlayacak cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, Ar-Ge destek programlarının artırılması ve standart içeriklerinin belirlenmesi.

Su verimliliği konusunda bilgilendirici ve yönlendirici içeriklerin yer aldığı dijital ortamların
(internet sayfası, sosyal medya kanalları, vb.) oluşturulması, yazılı ve görsel iletişim araçlarının
etkin kullanılması.
Ziraat Fakültelerine ait tarım alanlarında sulama verimliliğinin artırılmasına ilişkin iş birliğinin
yapılması, toplumu bilinçlendirmeye yönelik demo uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Sulamadan dönen sular, arıtılmış atık sular, yağmur suyu ve gri su gibi alternatif su kaynaklarının kullanımına yönelik araştırmaların yaygınlaştırılması.
Kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanım verimliliğini artırmaya yönelik teknik, teknoloji,
model vb. çalışmaların üniversitelerde yaygınlaştırılması, bu konularda iç ve dış destekli projelere dahil olmaları için öğretim elemanlarının teşvik edilmesi.
Yukarıda maddeler halinde sıralanan hususların dikkate alınması ve gerekli adımların atılması için gereğini rica ederim.

SU TASARRUF AFİŞLERİ EKTEDİR.
LÜTFEN!!! SUYU TASARRUF EDELİM.

Ek Resimler
Bu içerik 26.10.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 164 kez okundu.